Witajśo k pomocy LibreOffice Draw

Eksterne wideo

Pšosym akceptěrujśo toś to wideo. Gaž pśigłosujośo, změjośo pśistup k wopśimjeśoju wót YouTube, słužby, kótaraž se wót tśeśego póbitowarja k dispoziciji staja.

Pšawidła priwatnosći YouTube

Z LibreOffice Draw źěłaś

Instrukcije za źěło z LibreOffice Draw

Funkcije LibreOffice Draw

Menije, symbolowe rědki a tastowe skrotconki w LibreOffice Draw

Menije

Symbolowe rědki

Tastowe skrotconki za kreslanki

Pomoc wó toś tej pomocy

Pomoc se na standardne nastajenja programa na systemje póśěgujo, kótaryž teke swóje standardne nastajenja wužywa. Wopisanja barwow, akcije myški abo druge konfigurěrujobne elementy mógu se za waš program a system rozeznawaś.

Pšosym pódprějśo nas!