Tekst pśidaś

Su někotare tekstowe typy , kótarež móžośo kreslance abo prezentaciji pśidaś:

Tekstowe pólo pśidaś

 1. Klikniśo na symbol Tekst Symbol za tekst a gibniśo špěrku myški do městna, źož cośo tekstowe pólo zasajźiś.

 2. Rozćěgniśo tekstowe pólo do wjelikosći, kótaruž cośo w swójom dokumenśe měś.

 3. Zapódajśo abo zasajźćo swój tekst do tekstowego póla.

Klikniśo dwójcy na tekst, aby jen wobźěłał abo tekstowe kakosći ako na pśikład pismowu wjelikosć abo pismowu barwu formatěrował. Klikniśo na ramik tekstowego póla, aby objektowe kakosći ako ramikowu barwu abo poziciju pśed abo za drugimi objektami wobźěłał.

Tekst wobłukam pśiměriś

 1. Napórajśo tekstowe pólo, ako jo se w kšacach górjejce wopisało.

 2. Wubjeŕśo z wubranym objektom Format – Tekstowe atributy…. Dialog Tekst se wócynijo.

 3. Wótwónoźćo kokulku z kontrolnego kašćika Wusokosć tekstoju pśiměriś na rejtariku Tekst a wubjeŕśo pón kontrolny kašćik Wobłukoju pśiměriś. Klikniśo na W pórěźe.

 4. Něnto móžośo wjelikosć tekstowego póla změniś, aby wjelikosć a formu tekstowych znamuškow změnił.

Legenda

Klikniśo dwójcy na někaku grafiku, aby grafice tekst pśidał.

Aby poziciju teksta póstajił, wužywajśo nastajenja w Format – Tekstowe atributy….

 1. Klikniśo na pśikład na šypku pódla symbola Legendy symbola za legendy, aby symbolowu rědku Legendy wócynił.

 2. Wubjeŕśo legendu a gibniśo špěrku myški do městna, źož se ma legenda zachopiś.

 3. Śěgniśo, aby legendu kreslił.

 4. Zapódajśo tekst.

Tekst kopěrowaś

 1. Wubjeŕśo tekst w swójom dokumenśe Writer.

 2. Kopěrujśo tekst do mjazywótkłada (Wobźěłaś – Kopěrowaś).

 3. Klikniśo na bok abo foliju, na kótarymaž cośo tekst zasajźiś.

 4. Zasajźćo tekst z pomocu Wobźěłaś – Zasajźiś abo Wobźěłaś – Wopśimjeśe zasajźiś.

  Z pomocu Wopśimjeśe zasajźiś móžośo tekstowy format wubraś, kótaryž se ma zasajźiś. Wótwisujucy wót formatow, móžośo rozdźělne tekstowe atributy kopěrowaś.

Tekst importěrowaś

 1. Klikniśo na bok abo foliju, na kótarymaž cośo tekst importěrowaś.

 2. Wubjeŕśo Zasajźiś – Dataja….

 3. Wubjeŕśo tekstowu dataju (*.txt) abo HTML-dataju a klikniśo na Zasajźiś. Dialog Tekst zasajźiś se wócynijo. Klikniśo na W pórěźe, aby tekst zasajźił.

Pšosym pódprějśo nas!