Instrukcije za źěło z LibreOffice Draw

Na boku pomocy za LibreOffice powšykne móžośo instrukcije, kótarež daju se na wšykn module nałožyś, na pśikład wó źěle z woknami a menijami, wó pśiměrjenju LibreOffice, datowych žrědłach, galeriji a śěgnjenju a pušćenju.

Jolic pomoc za drugi modul trjebaśo, pśešaltujśo z kombinaciskim pólom w nawigaciskem wobceŕku na póžedany modul.

Objekty wobźěłaś a rědowaś

Objekty zastojaś, wusměriś a rozdźěliś

Dwa objekta pśeblendowaś

Sektory a segmenty kresliś

Objekty pódwójś

Objekty rědowaś

Objekty kombiněrowaś a formy twóriś

Linije zwězaś

3D-objekty zestajaś

Objekty wjerśeś

Barwy a tekstury wobźěłaś

Swójske barwy definěrowaś

Barwy wuměniś

Połnjenja barwowych pśeběgow napóraś

Tekst wobźěłaś

Tekst pśidaś

Fontwork For Graphical Text Art

Z rowninami źěłaś

Pśedłogu změniś a pśidaś

Slězynowe połnjenje změniś

Wó rowninach

Rowninu zasajźiś abo změniś

Objekty do drugeje rowniny pśesunuś

Z rowninami źěłaś

Objekty pśesunuś

Howace

Tastowe skrotconki za kreslańske objekty

Wobraze zasajźiś

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Copying Graphics From the Gallery

Inserting Objects From the Gallery

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Lipate dypki wužywaś

Pšosym pódprějśo nas!