Tastowe skrotconki za kreslańske objekty

Móžośo kreslańske objekty z pomocu tastatury napóraś a wobźěłaś.

Symbol za Notica

Někotare tastowe skrotconki daju se wašomu desktopowemu systemoju pśipokazaś. Tasty, kótarež se desktopowemu systemoju pśipokazuju, njejsu za LibreOffice k dispoziciji. Wopytajśo druge tasty pak za LibreOffice w Rědy – Pśiměriś… – Rejtarik: Tastatura pak w swójom desktopowem systemje pśipokazaś.


Aby kreslański objekt napórał a wobźěłał

 1. Tłocćo F6, aby k symbolowej rědce Kreslanka nawigěrował.

 2. Tłocćo Šypka napšawo (↓), daniž symbol kreslańskego rěda w symbolowej rědce njedojśpijo.

 3. Jolic šypka jo pódla symbola, kreslański rěd pódrědowanu symbolowu rědku wócynja. Tłocćo tastu šypka górjej (↑) abo tastu Šypka dołoj (↓), aby pódrědowanu symbolowu rědku wócynił a tłocćo pón tastu Šypka napšawo (→) abo tastu Šypka nalěwo (←), aby symbol wubrał.

 4. Tłocćo tastu +Enter.

  Objekt se wesrjejź aktualnego dokumenta napórajo.

 5. Aby se k dokumentoju wrośił, tłocćo tastu +F6.

  Móžośo šypkowe tasty wužywaś, aby objekt na póžedanem městnje pozicioněrowaś. Aby pśikaz z kontekstowego menija objekta wubrał, tłocćo Umsch+F10.

Aby objekt wubrał

 1. Tłocćo tastu +F6, aby do dokumenta pśejšeł.

 2. Tłocćo tabulatorowu tastu (↹), daniž objekt njedojśpijośo, kótaryž cośo wubraś.

Pšosym pódprějśo nas!