Objekty rědowaś

Móžośo někotare objekty rědowaś, aby ako jadnotliwy objekt funkcioněrowali. Móžośo wšykne objekty w kupkach ako jadnotliwu jadnotku pśesunuś a pśetwóriś. Móžośo teke kakosći (na pśikład wjelikosć linijow, połnjecu barwu) wšych objektow w kupce ako cełe abo za jadnotliwe objekty w kupce změniś. Kupki mógu nachylne abo pśipokazane byś:

Kupki daju se teke w drugich kupkach rědowaś. Akcije, kótarež se na kupku nałožuju, relatiwnu poziciju jadnotliwych objektow ku kuždemu drugemu w kupce njewobwliwuju.

Aby objekty rědował:

Symbol

Wubjeŕśo objekty, kótarež cośo rědowaś a wubjeŕśo Twar – Kupka – Rědowaś.

Móžośo na pśikład wšykne objekty w logu pśedewześa rědowaś, aby logo ako jadnotliwy objekt gibał a jogo wjelikosć změnił.

Pó rědowanju objektow se ceła kupka wuběra, gaž se źěl kupki wuběra.

Objekty w kupce wubraś

Symbol

Stupśo do kupki, aby jadnotliwe objekty w kupce wubrał. Klikniśo dwójcy na kupku, aby do njeje stupił a klikniśo na objekt, aby jen wubrał. Móžośo w toś tom modusu teke kupce objekty pśidaś a objekty ze kupkin wótwónoźeś. Objekty, kótarež njejsu źěl kupki, su šere.

Symbol

Aby kupku spušćił, klikniśo dwójcy něźi zwenka njeje.

Pšosym pódprějśo nas!