Objekty kombiněrowaś a formy twóriś

Skombiněrowane kreslańske objekty se ako zrědowane objekty zaźaržuju, jano až njamóžośo kupku zapódaś, aby jadnotliwe objekty wobźěłał.

Symbol za Notica

Móžośo jano 2D-objekty kombiněrowaś.


Aby 2D-objekty kombiněrował:

  1. Wubjeŕśo dwa 2D-objekta abo wěcej.

  2. Wubjeŕśo Forma – Kombiněrowaś.

Na rozdźěl wót kupkow skombiněrowany objekt kakosći spódnjejšego objekta w štaplowańskem pórěźe pśewzejo. Móžośo skombiněrowane objekty rozdźěliś, ale spócetne objektowe kakosći se zgubiju.

Gaž objekty kombiněrujośo, se źěry pokazuju, źož se objekty pózakšywaju.

Wobraz za kombiněrowanje objektow

We wobrazu su njekombiněrowane objekty nalěwo a skombiněrowane objekty napšawo.

Fórmy twóriś

Móžośo formy twóriś, gaž pśikaze Formy – Zjadnośiś, Subtrahěrowaś a Prěcyś na dwa objekta abo wěcej nałožujośo.

Symbol za Notica

Formowe pśikaze jano z 2D-objektami funkcioněruju.


Napórane formy kakosći spódnjejšego objekta w štaplowańskem pórěźe pśewzeju.

Aby formu twórił:

  1. Wubjeŕśo dwa 2D-objekta abo wěcej.

  2. Wubjeŕśo Forma a jaden ze slědujucych pśikazow:

Formowe pśikaze

W slědujucych wobrazach su originalne objekty nalěwo a změnjone formy napšawo.

Formy – Zjadnośiś

Wobraz za zjadnośowanje formow

Pśidawa wobceŕkoju spódnjejšego objekta w štaplowańskem pórěźe wobceŕk wubranych objektow.

Formy – Subtrahěrowaś

Wobraz za Subtrahěrowanje formow

Subtrahěrujo wobceŕk wubranych objektow wót wobceŕka spódnjejšego objekta w štaplowańskem pórěźe.

Formy – Prěcyś

Wobraz za Prěcenje formow

Pózakšywajucy wobceŕk wubranych objektow nowu formu twóri.

Wobceŕk zwenka pózakšyśa se wótwónoźijo.

Pšosym pódprějśo nas!