Kakosći

Wokno Kakosći rozpšawniskego designera pśecej kakosći tuchylu wubranego objekta w naglěźe rozpšawniskego designera pokazujo.

tip

Tłocćo Umsch (⇧)+F1 a pokažćo z myšku na zapódawańske pólo, aby tekst pomocy za toś to zapódawańske pólo wiźeł.


Pśi prědnem starśe rozpšawniskego designera wokno Kakosći rejtarik Daty za cełu rozpšawu pokazujo.

Wubjeŕśo tabelu z lisćiny Wopśimjeśe a tłocćo pón tabulatorowu tastu (↹) abo klikniśo zwenka zapódawańskego póla, aby zapódawańske pólo spušćił.

Wokno Rozpšawje póla pśidaś se awtomatiski pokazujo, gaž sćo wubrał tabelu w pólu Wopśimjeśe a pólo spušćaśo. Móžośo teke na symbol za Pólo pšidaś w symbolowej rědce kliknuś abo Naglěd – Pólo pśidaś wubraś.

Móžośo rejtarik Powšykne wužywaś, aby mjazy drugim mě rozpšawy změnił a wobceŕka głowoweje abo nogoweje smužki boka znjemóžniś.

tip

Aby rejtarik Daty abo rejtarik Powšykne za cełu rozpšawu zmóžnił, wubjeŕśo Wobźěłaś – Wšykne wubraś – Rozpšawu wubraś.


Jolic na wobceŕk głowoweje abo nogoweje smužki boka klikaśo, bźez togo aby objekt wubrał, wiźiśo rejtarik Powšykne za ten wobceŕk.

Móžośo někotare wizuelne kakosći za wobceŕk wobźěłaś.

Jolic z wuraza za wuměnjone śišćanje TRUE wuchada, buźo se wubrany objekt śišćaś.

Jolic na wobceŕk Drobnostka klikaśo, bźez togo aby objekt wubrał, wiźiśo rejtarik Powšykne za ten wobceŕk.

Móžośo někotare kakosći pódaś, aby śišćanje datowych sajźbow optiměrował.

Zasajźćo někotare datowe póla do wobceŕka Drobnostka abo zasajźćo druge wóźeńske póla do někakego wobceŕka. Gaž zasajźone pólo wuběraśo, móžośo kakosći we woknje Kakosći póstajiś.

Za pópisańske pólo móžośo pokazany tekst w zapódawańskem pólu pópisanja změniś.

Za wobraz móžośo pódaś, až se ma wobraz pak ako zwězanje do dataje pak jano ako zasajźony objekt w dataji Base zasajźiś. Móžnosć zasajźenja wjelikosć dataje Base pówušujo, mjaztym až móžnosć zwězanja njedajo se na druge licadła pśenosowaś.

Na rejtariku Powšykny datowego póla móžośo mjazy drugim formatěrowańske kakosći nastajiś.

Na rejtariku Daty móžośo datowe wopśimjeśe změniś, kótarež se ma pokazaś.

Pšosym pódprějśo nas!