Rozpšawniski designer

Rozpšawniski designer jo rěd, z kótarymž móžośo swójske rozpšawy datoweje banki napóraś. Na rozdźěl wót rozpšawniskego asistenta móžośo z pomocu rozpšawniskego designer swóju rozpšawu pó swójich žycenjach naceriś. Napórana rozpšawa jo dokument Writer, kótaryž móžośo teke wobźěłaś.

note

Aby rozpšawniski designer wužywał, musyśo nejpjerwjej softwaru Java Runtime Environment (JRE, wokolina casa wužywanja Java) instalěrowaś, a toś ta software musy w LibreOffice wubrana byś.


Tak instalěrujośo JRE

Rozpšawniski designer se instalěrowany Java Runtime Environment (JRE) pomina.

 1. Wubjeŕśo – LibreOffice – Rozšyrjone

 2. Pócakajśo až do jadneje minuty, mjaztym až LibreOffice informacije wó instalěrowanej software Java na wašom systemje gromaźi.

  Jolic se aktualna wersija JRE na wašom systemje namakajo, buźośo zapisk w lisćinje wiźeś.

 3. Klikniśo na opciski tłocaštk pśed zapiskom, aby wersiju JRE za wužywanje w LibreOffice zmóžnił.

 4. Zawěsććo, až nastajenje Wokolina casa wužywanja Java wužywaś jo zmóžnjone.

Jolic se žedna wersija JRE na wašom systemje njenamakajo, wócyńśo swój webwobglědowak a ześěgniśo software JRE z http://www.java.com. Instalěrujśo software JRE. Startujśo LibreOffice znowego a wócyńśo – LibreOffice – Rozšyrjone znowego.

Aby rozpšawniski designer wócynił

 1. Wócyńśo dataju Base abo załožćo nowu datowu banku. Datowa banka musy nanejmjenjej jadnu tabelu z nanejmjenjej jadnym datowym pólom a pólom primarnego kluca wopśimowaś.

 2. Klikniśo symbol „Rozpšawy“ we woknje Base a wubjeŕśo pón „Rozpšawu w nacerjeńskem naglěźe napóraś…“.

  Wokno rozpšawniskego designera se wócynja.

Rozpšawniski designer se do tśich źělow rozrědujo. Górjejce wiźiśo meni, pód nim symbolowe rědki.

Napšawo wiźiśo wokno Kakosći z gódnotami kakosćow tuchylu wubranego objekta.

Lěwy źěl wokna rozpšawniskego designera naglěd rozpšawniskego designera pokazujo. Naglěd rozpšawniskego designera se nejpjerwjej do tśich wótrězkow rozrědujo, wótgórjejka dołoj.

 1. Głowa boka – śěgniśo póla wóźeńskich elementow z kšutym tekstom do wobceŕka głowy boka

 2. Drobnostka – śěgniśo póla datoweje banki do wobceŕka Drobnostka a pušććo je tam.

 3. Noga boka – śěgniśo póla wóźeńskich elementow z kšutym tekstom do wobceŕka nogi boka

Aby pśidatnu rozpšawnisku głowu a rozpšawnisku nogu zasajźił, wubjeŕśo Wobźěłaś – Głowu/Nogu rozpšawy zasajźiś. Toś te wobceŕki tekst wopśimuju, kótaryž se na zachopjeńku a kóńcu cełeje rozpšawy zjawijo.

Klikniśo na symbol „–“ pśed mjenim wobceŕka, aby ten wobceŕk w rozpšawniskem designerje na jadnu smužku reducěrował. Symbol „–“ se do symbola „+“ změnijo, a móžośo na to kliknuś, aby wobceŕk zasej pokazał.

Zasajźujośo póla datoweje banki pśez śěgnjenje a pušćenje do wobceŕka Drobnostka. Glejśo wótrězk „Póla do rozpšawy zasajźiś“ dołojce.

Mimo togo móžośo na symbol Pópisańske pólo abo Tekstowe pólo w symbolowej rědce kliknuś, pón pšawokut do wobceŕka Głowa abo Noga śěgnuś, aby tekst definěrował, kótaryž jo samski na wšych bokach. Zapódawaśo tekst do pópisańskego póla wótpowědnego wokna Kakosći. Móžośo teke z pomocu symbola „Wobraz“ grafiki pśidaś.

Aby rozpšawu z tabelu datoweje banki zwězał

 1. Gibniśo myšku do naglěda Kakosći. Wiźiśo dwa rejtarika„Powšykne“ a „Daty“.

 2. Klikniśo na rejtariku Daty na Wopśimjeśe, aby kombinaciske pólo wócynił.

 3. Wubjeŕśo tabelu, za kótaruž cośo rozpšawu napóraś.

 4. Za tym až sćo wubrał tabelu, tłocćo tabulatorowu tastu (↹), aby wopśimjeśowe pólo spušćił.

Wokno Rozpšawje póla pśidaś se awtomatiski wócynijo a pokazujo wšykne póla wubraneje tabele.

Rozpšawje póla pśidaś

Wokno Pólo pśidaś wam pomaga, tabelowe zapiski do rozpšawy zasajźiś.

Pó zasajźenju pólow do naglěda Drobnostka, jo rozpšawa gótowa za wuwjeźenje.

Aby rozpšawu wuwjadł

Klikniśo na symbol Rozpšawu wuwjasć w symbolowej rědce.

Symbol za Rozpšawu wuwjasć

Symbol za Rozpšawu wuwjasć

Dokument Writer se wócynja a pokazujo rozpšawu, kótaruž sćo napórał, kótaraž wšykne gódnoty tabele datoweje banki wopśimujo, kótarež sćo zapódał.

Jolic jo se wopśimjeśe datoweje banki změnił, wuwjeźćo rozpšawu znowego, aby wuslědkowu rozpšawu aktualizěrował.

Aby rozpšawu wobźěłał

Rozsuźćo nejpjerwjej, lěc cośo generěrowanu rozpšawu wobźěłaś, kótaraž jo statiski dokument Writer, abo, jolic cośo naglěd rozpšawniskego designera wobźěłaś a nowu rozpšawu na zakłaźe nowego designa generěrowaś.

Dokument Writer se ze šćitom pśeśiwo pisanjeju wócynja. Aby dokument Writer wobźěłał, klikniśo na Dokument wobźěłaś w informaciskej rědce abo wubjeŕśo Wobźěłaś – Wobźěłański modus

Jolic cośo naglěd rozpšawniskego designera wobźěłaś, móžośo někotare jogo kakosćow změniś.

Klikniśo na wobceŕk Drobnostka. Změńśo pón we woknje Kakosći na pśikład slězynowu barwu.

Klikniśo pó dokóńcenju na symbol Rozpšawu wuwjasć, aby nowu rozpšawu napórał.

Symbol za Rozpšawu wuwjasć

Symbol za Rozpšawu wuwjasć

Jolic rozpšawniski designer zacynjaśo, pšašaju se was, lěc se ma rozpšawa składowaś. Klikniśo na Jo, dajśo rozpšawje mě a klikniśo na W pórěźe.

Rozpšawu sortěrowaś

Bźez sortěrowanja abo zrědowanja se datowe sajźby w tom pórěźe do rozpšawy zasajźuju, pó kótaremž se z datoweje banki wótwołuju.

 1. Wócyńśo naglěd Rozpšawniski designer a klikniśo na symbol Sortěrowanje a zrědowanje w symbolowej rědce. Buźośo dialog Sortěrowanje a zrědowanje wiźeś.

Symbol za Sortěrowanje a zrědowanje

Symbol za Sortěrowanje a zrědowanje

 1. Klikniśo w pólu Kupki na pólo, kótarež cośo ako prědne sortěrowańske pólo wužywaś a nastajśo sortěrowańsku kakosć.

 2. Wuwjeźćo rozpšawu.

Zrědowanje

 1. Wócyńśo naglěd Rozpšawniski designer a klikniśo na symbol Sortěrowanje a zrědowanje w symbolowej rědce. Buźośo dialog Sortěrowanje a zrědowanje wiźeś.

 2. Wócyńśo w pólu Kupki lisćinowe pólo Kupkowa głowa a wubjeŕśo, až se ma kupkowa głowa pokazaś.

 3. Klikniśo na symbol Pólo pśidaś, aby wokno Pólo pśidaś wócynił.

Symbol za Pólo pśidaś

Symbol za Pólo pśidaś

 1. Śěgniśo a pušććo pólny zapisk, kótaryž cośo zrědowaś, do wótrězka kupkoweje głowy. Śěgniśo a pušććo pón zbytne póla do wótrězka Drobnostka.

 2. Wuwjeźćo rozpšawu. Rozpšawa zrědowane datowe sajźby pokazujo.

Jolic cośo sortěrowaś a zrědowaś, wócyńśo naglěd rozpšawniskego designer a pón dialog Sortěrowanje a zrědowanje. Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby kupkowu głowu za póla pokazał, kótarež cośo zrědowaś a kupkowu głowu za póla schował, kótarež se maju sortěrowaś. Zacyńśo wokno Sortěrowanje a zrědowanje a wuwjeźćo rozpšawu.

Waše daty aktualizěrowaś a śišćaś

Gaž nowe daty zasaźujośo abo daty w tabeli wobźěłujośo, nowa rozpšawa zaktualizěrowane daty pokažo.

Klikniśo na symbol Rozprawy a klikniśo dwójcy na swóju slědnu skłaźonu rozpšawu. Nowy dokument Writer se napórajo, kótaryž nowe daty pokazujo.

Symbol za Rozpšawy

Symbol za Rozpšawy

Aby rozpšawu śišćał, wubjeŕśo Dataja – Śišćaś z dokumenta Writer.

Pšosym pódprějśo nas!