Rědy

Meni Rědy wokna datoweje banki.

Póśěgi

Wócynja naglěd Nacerjenje relacijow a pśeglědujo, lěc zwisk datoweje banki relacije pódpěra.

Wužywaŕska administracija

Wócynja dialog Wužywaŕska administracija, jolic datowa banka toś tu funkciju pódpěra.

Tabelowy filter

Wócynja dialog Tabelowy filter, źož móžośo pódaś, kótare tabele datoweje banki maju se pokazaś abo schowaś.

Wubjeŕśo tabele, kótarež cośo w lisćinje Filter filtrowaś.

Jolic nejwušu tabelu w hierarchiji wuběraśo, se wšykne tabele w hierarchiji wuběraju.

Jolic tabelu wuběraśo, kótaraž jo na nišej rowninje w hierarchiji, se tabele, kótarež su nad njeju w hierarchiji, njewuběraju.

SQL

Wócynja dialog SQL, źož móžośo instrukcije SQL zapódaś.

Pšosym pódprějśo nas!