Wobźěłaś

Meni Wobźěłaś wokna datoweje banki.

Kopěrowaś

Kopěrujo wubrany objekt do mjazywótkłada.

Zasajźiś

Zasajźujo zapisk z mjazywótkłada. Jolic cośo, móžośo formulary a rozpšawy, mjazy nimi pódzarědniki, z jadneje dataje datoweje banki do drugeje zasajźiś.

Wopśimjeśe zasajźiś

Zasajźujo zapisk z mjazywótkłada. Jolic cośo, móžośo formulary a rozpšawy, mjazy nimi pódzarědniki, z jadneje dataje datoweje banki do drugeje zasajźiś.

Wše wubraś

Wuběra wšykne zapiski, mjazy nimi pódzarědniki, w dolnem źělu wokna datoweje banki.

Wobźěłaś

Wócynja wokno, źož móžośo wubranu tabelu, wubrane wótpšašowanje abo wubranu rozpšawu wobźěłaś.

Wulašowaś

Lašujo wubranu tabelu, wubrane wótpšašowanje, wubrany formular abo wubranu rozpšawu.

Pśemjeniś

Pśemjenjujo wubrany objekt. Wótwisujucy wót datoweje banki, mógli někotare mjenja, znamuška a dłujkosći mjenjow njepłaśiwe byś.

Wócyniś

Wócynja wubrany objekt w slědnem składowanem stawje.

Ako naglěd napóraś

Pśetwórjujo wubrane wótpšašowanje, kótarež se ma pokazaś. Spócetne wótpšašowanje we wašej dataji datoweje banki wóstawa a pśidatny naglěd se na serwerje datoweje banki generěrujo. Musyśo pisańske pšawo měś, aby datowej bance naglěd pśidał.

note

Nejwěcej datowych bankow wótpšašowanja wužywa, aby tabele datoweje banki filtrowało abo sortěrowało, aby datowe sajźby na wašom licadle pokazało. Naglědy samsku funkcionalnosć ako wótpšašowanja bituju, ale na boku serwera. Jolic waša datowa banka jo na serwerje, kótaryž naglědy pódpěra, móžośo naglědy wužywaś, aby datowe sajźby na serwerje filtrował, aby pokazowański cas póspěšył.


Formularowy asistent

Startujo formularowy asistent za wubranu tabelu, wubrane wótpšašowanje abo wubrany naglěd.

Rozpšawniski asistent

Startujo rozpšawniski asistent za wubranu tabelu, wubrane wótpšašowanje abo wubrany naglěd.

Datowa banka

Wócynja pódmeni.

Kakosći

Wócynja dialog Kakosći datoweje banki.

Zwiskowy typ

Wócynja asistent zwiskowego typa.

Rozšyrjone kakosći

Wócynja dialog Rozšyrjone kakosći.

Pšosym pódprějśo nas!