Zwisk tekstoweje dataje

Pódawa nastajenja za importěrowanje datoweje banki w tekstowem formaśe.

W datowej bance w tekstowem formaśe se daty w njeformatěrowanej ASCII-dataji składuju, w kótarejž kužda datowa sajźba smužku wopśimujo. Datowe póla se pśez źěneńske znamjenja źěle. Tekst w datowych pólach se pśez pazorki źěli.

Sćažka k tekstowym datajam

Zapódajśo sćažku k tekstowej dataji abo tekstowym datajam. Jolic jano cośo jadnu tekstowu dataju, móžośo kuždužkuli kóńcowku datajowego mjenja wužywaś. Jolic mě zarědnika zapódawaśo, muse tekstowe dataje w tom zarědniku kóńcowku *.csv měś, aby se ako dataje tekstoweje datoweje banki spóznali.

Pśepytaś

Klikniśo, aby dialog za wuběranje datajow wócynił.

Dataje lutnego teksta (*.txt)

Klikniśo za pśistup k txt-datajam.

‚Dataje z pśez komu źělonymi gódnotami (*.csv)‘

Klikniśo za pśistup k csv-datajam.

Swójski

Klikniśo za pśistup k swójskim datajam. Zapódajśo kóńcowku do tekstowego póla.

Źěleńske znamuško pólow

Zapódajśo abo wubjeŕśo znamuško, kótarež datowe pólne w tekstowej dataji wótźělujo.

Źěleńske znamuško teksta

Zapódajśo abo wubjeŕśo znamuško, kótarež tekstowe pólo w tekstowej dataji identificěrujo. Njamóžośo samske znamuško ako źěleńske znamuško pólow wužywaś.

Decimalne źěleńske znamuško

Zapódajśo abo wubjeŕśo znamuško, kótarež se ako decimalne źěleńske znamuško w tekstowej dataji wužywa, na pśikład dypk (0.5) abo komu (0,5).

Źěleńske znamuško tysacawkow

Zapódajśo abo wubjeŕśo znamuško, kótarež se ako źěleńske znamuško tysacowkow w tekstowej dataji wužywa, na pśikład koma (1,000) abo dypk (1.000).

Asistent datoweje banki

Pšosym pódprějśo nas!