Zwisk PostgreSQL

Pódawa nastajenja za zwězowanje z datowymi bankami PostgreSQL.

Direktny zwisk z datowymi bankami PostgreSQL

Daty za direktny zwisk z datoweju banku PostgreSQL daju se na dwě rozdźělnej wašni pódaś:

Daty zapisaś

Zwiskowe daty daju se k dispoziciji stajiś, gaž je do górnych tśich tekstowych pólow zapódawaśo. Pšašajśo se administratora datoweje banki za korektnymi datami.

Zwiskowy znamjnjowy rjeśazk specifiski za DBMS/gónjak

Město aby daty do tekstowych pólow zapódał, ako górjejce wujasnjone, abo jolic dalšny parameter za zwisk trjebaśo, móžośo zwiskowy znamjenjowy rjeśazk zapódaś, kótaryž jo specifiski za gónjak. Zwiskowy znamjenjowy rjeśazk jo sekwenca pórow klucowych słowow/gódnotow, kótarež su pśez prozne znamjenja wótźělone. Na pśikład

dbname=MójaDatowabanka host=myHost port=5432

pśi comž

Móžośo teke zwiskowy znamjenjowy rjeśazk zapódaś ako

postgresql://mójHost:port/MójaDatowabanka.

note

Wobrośćo se na serwerowego administratora datoweje banki, aby korektne gódnoty klucowych słowow zgónił, kótarež se w zwiskowem znamjenjowem rjeśazku pśepódawaju. Gódnoty za user= a password= se ignorěruju, ale se za zwiskowy cas pominaju.


tip

Zwiskowy znamjenjowy rjeśazk se w statusowej rědce %PRODUCTBASE Base pokazujo.


Lisćina wšych pórow klucowych słowow/gódnotow za zwiskowy znamjenjowy rjeśazk PostgreSQL 13. Zastojnik gónjakow LibreOffice njamóžo z kuždym pórom wobchadaś.

Pšosym pódprějśo nas!