Zwisk MariaDB a MySQL

Pódawa nastajenja za datowe banki MariaDB a MySQL.

Direktny zwisk za datowe banki MariaDB a MySQL

Mě datoweje banki

Zapódajśo mě datoweje banki MariaDB abo MySQL. Pšašajśo se administratora datoweje banki za korektnym mjenim.

Serwerowy URL

Zapódajśo URL za serwer datoweje banki. To je mě licadła, na kótaremž se datowa banka MariaDB abo MySQL wuwjeźo. Móžośo teke hostmě z IP-adresu serwera wuměniś.

Portowy numer

Zapódajśo portowy numer za serwer datoweje banki. Pšašajśo se administratora datoweje banki za korektneju portoweju adresu. Standardne portowy numer za datowe banki MySQL abo MariaDB jo 3306.

Zwisk pśez ODBC (Open Database Connectivity)

Zwězujo z eksistěrujucym datowym žrědłom ODBC, kótarež jo se póstajiło na systemowej rowninje.

Zwisk pśez JDBC (Java Database Connectivity)

Zwězujo z eksistěrujucym datowym žrědłom JDBC, kótarež jo se póstajiło na systemowej rowninje.

Pśiducy bok asistenta wót wólby ODBC abo JDBC wótwisujo.

Zwisk ODBC

Zwisk JDBC

Awtentifikacija

Asistent datoweje banki

Pšosym pódprějśo nas!