Datowu banku wubraś

Napórajo nowu datowu banku, wócynja dataju datoweje banki abo zwězujo z eksistěrujuceju datowej banku.

Nowu datowu banku napóraś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby nowu datowu banku napórał. Toś to nastajenje funkcisku jadnotku datoweje banki HSQL ze standardnymi nastajenjami wužywa. Slědny bok asistenta se ako pśiducy zjawijo.

Eksterny bok wó HSQL.

Eksistěrujucu dataju datoweje banki wócyniś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby dataju datoweje banki z lisćiny njedawno wužytych datajow wócynił abo z dialoga datajowego wuběranja.

Njedawno wužyty

Wubjeŕśo dataju datoweje banki, kótaraž se ma z lisćiny njedawno wužytych datajow wócyniś. Klikniśo na Dokóńcyś, aby dataju ned wócynił a asistent spušćił.

Wócyniś

Wócynja dialog wuběranja datajow, źož móžośo dataju datoweje banki wubraś. Klikniśo na „Öffnen“ abo na „OK“ w dialogu wuběranja datajow, aby dataju ned wócynił a asistent spušćił.

Z eksistěrujuceju datoweju banku zwězaś

Wubjeŕśo toś to nastajenje, aby dokument datoweje banki za eksistěrujucy zwisk datoweje banki napórał.

Typ datoweje banki

Wubjeŕśo toś ten typ datoweje banki za eksistěrujucy zwisk datoweje banki.

note

Typy datoweje banki Outlook, Evolution, KDE-adresnik a Seamonkey pśidatne informacije njetrjebaju. Za druge typy datoweje banki asistent pśidatne boki wopśimujo, kótarež trjebne informacije bituju.


Pśidatny bok asistenta jo jaden ze slědujucych bokow:

Składowaś a pókšacowaś

Pódawa, lěc cośo datowu banku registrěrowaś, datowu banku za wobźěłowanje wócyniś abo nowu tabelu zasajźiś.

Pšosym pódprějśo nas!