Asistent datoweje banki

Asistent datoweje banki dataju datoweje banki napórajo, kótaraž informacije wó datowej bance wopśimujo.

Wótwisujucy wót typa operacije a typa datoweje banki, asistent datoweje banki z rozdźělneje licby kšacow wobstoj.

Jolic nowu dataju datoweje banki napórajośo, asistent dwa kšaca wopśimujo.

Datowu banku wubraś

Napórajo nowu datowu banku, wócynja dataju datoweje banki abo zwězujo z eksistěrujuceju datowej banku.

Składowaś a pókšacowaś

Pódawa, lěc cośo datowu banku registrěrowaś, datowu banku za wobźěłowanje wócyniś abo nowu tabelu zasajźiś.

Zwiskowe nastajenja

Definěrujo zwiskowe nastajenja za eksistěrujucu datowu banku.

Zwisk ODBC

Zwisk tekstoweje dataje

Zwisk Microsoft Access

ADO-zwisk

Zwisk dBASE

Zwisk Firebird

JDBC-zwisk

Zwisk datoweje banki Oracle

Zwisk MariaDB a MySQL

Zwisk PostgreSQL

Zwisk tabelowego dokumenta

Slědk

Woglědajśo se wuběrki w dialogu, kótarež su se pśewjadli w pjerwjejšnem kšacu. Aktualne nastajenja njezměnjone wóstanu. Toś ten tłocašk dajo se jano wót drugego boka sem aktiwěrowaś.

Dalej

Klikniśo na tłocašk Dalej a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužywa a k pśiducemu kšacoju póstupujo. Jolic sćo dojśpił slědny kšac, toś ten tłocašk se Napóraś groni.

Dokóńcyś

Nałožujo wšykne změny a zacynja asistent.

Pśetergnuś

Gaž na Pśetergnuś klikaśo, se dialog zacynja, bźez togo aby se změny składowali.

Pšosym pódprějśo nas!