Asistent zwiskowego typa

Změnja zwiskowy typ za aktualnu datowu banku.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo we woknje datoweje banki Wobźěłaś – Datowa banka – Zwiskowy typ…


Asistent zwiskowego typa z tśoch bokow wobstoj. Njamóžośo wšykne nastajenja z jadneje datoweje banki do drugeje pśenosowaś.

Móžośo na pśikład asistent wužywaś, aby dataju datoweje banki wócynił, kótaraž jo w formaśe, kótaryž se w normalnem paźe pśez instalěrowana datowa banka njespóznawa.

Typ datoweje banki

Wubjeŕśo typ datoweje banki, z kótarejuž cośo zwězaś.

Rozšyrjone kakosći

Pódawa někotare nastajenja za datowu banku.

Pśidatne nastajenja

Pódawa pśidatne nastajenja za datowe žrědło.

Pšosym pódprějśo nas!