Pśidatne nastajenja

Pódawa pśidatne nastajenja za datowe žrědło.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo we woknje datoweje banki Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći… a klikniśo na rejtarik Pśidatne nastajenja


K-dispoziciji-byśe slědujucych wóźeńskich elementow wót typa datoweje banki wótwisujo:

Hostmě

Zapódajśo hostmě serwera, kótaryž datowu banku wopśimujo, na pśikład ldap.server.com.

Portowy numer

Zapódajśo portowy numer za serwer, kótaryž datowu banku wopśimujo.

Gónjakowa klasa MySQL JDBC

Zapódajśo mě gónjaka JDBC za datowu banku MySQL.

Znamjenjowa sajźba

Wubjeŕśo znamjenjowu sajźbu, kótaruž cośo wužywaś, aby datowu banku w LibreOffice pokazał. Toś to nastajenje se na datowu banku njewustatkujo. Aby standardnu znamjenjowu sajźbu źěłowego systema wužywał, wubjeŕśo „System“.

note

Tekstowe datowe banki a datowe banki dBASE su na znamjenjowe sajźby z kšuteju znamjenjoweju dłujkosću wobgranicowane, źož wšykne znamuška su ze samskeju licbu bajtow skoděrowane.


Gónjakowa klasa Oracle JDBC

Zapódajśo mě gónjaka JDBC za datowu banku Oracle.

Nastajenja gónjaka

Pódajśo pśidatne nastajenja gónjaka.

Katalog za na dataji bazěrowane datowe banki wužywaś

Wužywa aktualne datowe žrědło kataloga. Toś to nastajenje jo wužytne, gaž datowe žrědło ODBC jo serwer datoweje banki. Njewuběrajśo toś to nastajenje, jolic datowe žrědło ODBC jo dBASE-gónjak.

Base DN

Zapódajśo wuchadnišćo za pśepytanje datoweje banki LDAP, na pśikład dc=com.

Maksimalna licba datowych sajźbow

Zapódajśo maksimalnu licbu datowych sajźbow, kótarež cośo zacytaś, gaž pśistup k serweroju LDAP maśo.

Wulašowane datowe sajźby teke pokazaś

Pokazujo wšykne datowe sajźby w dataji, mjazy nimi te, kótarež su se wulašowali. Jolic toś ten kontrolny kašćik wuběraśo, njamóžośo datowe sajźby wulašowaś.

note

W formaśe dBASE wulašowane datowe sajźby w dataji wóstanu.


tip

Aby změny pokazał, kótarež sćo pśewjadł w datowej bance, zacyńśo zwisk z datoweju banku a zwěžćo znowego z datoweju banku.


Indekse

Wócynja dialog „Indekse“, źož móžośo tabelowe indekse w aktualnej datowej bance dBASE organizěrowaś.

Tekst głowowe smužki wopśimujo

Wubjeŕśo toś ten kontrolny kašćik, jolic prědna smužka tekstoweje dataje pólne mjenja wopśimujo.

Źěleńske znamuško pólow

Zapódajśo abo wubjeŕśo znamuško, kótarež datowe pólne w tekstowej dataji wótźělujo.

Źěleńske znamuško teksta

Zapódajśo abo wubjeŕśo znamuško, kótarež tekstowe pólo w tekstowej dataji identificěrujo. Njamóžośo samske znamuško ako źěleńske znamuško pólow wužywaś.

Decimalne źěleńske znamuško

Zapódajśo abo wubjeŕśo znamuško, kótarež se ako decimalne źěleńske znamuško w tekstowej dataji wužywa, na pśikład dypk (0.5) abo komu (0,5).

Źěleńske znamuško tysacawkow

Zapódajśo abo wubjeŕśo znamuško, kótarež se ako źěleńske znamuško tysacowkow w tekstowej dataji wužywa, na pśikład koma (1,000) abo dypk (1.000).

Datajow kóńcowka

Wubjeŕśo format za tekstowu dataju. Datajowa kóńcowka, kótaruž wuběraśo, se na někotare ze standardnych nastajenjow w toś tom dialogu wustatkujo.

Pšosym pódprějśo nas!