Wósebne nastajenja

Pódawa wašnju, kak móžośo z datami w datowej bance źěłaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo we woknje datoweje banki Wobźěłaś – Datowa banka – Rozšyrjone nastajenja…


K-dispoziciji-byśe slědujucych wóźeńskich elementow wót typa datoweje banki wótwisujo.

Wobgranicowanje pomjenjenja SQL92 wužywaś

Dowólujo jano znamuška, kótarež konwenciji pomjenjowanja SQL 92 w mjenju datowego žrědła wótpowěduju. Wšykne druge znamuška se wótpokazuju. Kužde mě musy se z małym pismikom, wjelikim pismikom abo pódsmužku (_) zachopiś. Zbytne znamuška mógu ASCII-pismiki, licby a pódsmužki byś.

Aliasowe mě tabele w instrukcijach SELECT pśipowjesyś

Pśipowjesujo alias k tabelowemu mjenjeju w instrukcijach SELECT.

Klucowe słowo AS pśed aliasowymi mjenjami wužywaś

Někotare datowe banki klucowe słowo „AS“ mjazy mjenim a jogo aliasom wužywaju, mjaztym až druge datowe banki prozne znamuško wužywaju. Zmóžniśo toś to nastajenje, aby „AS“ pśed aliasom zasajźił.

Syntaksu Outer Join '{OJ }' wužywaś

Wužywajśo sekwence escape za „outer joins“. Syntaksa za toś tu sekwencu escape jo {oj outer-join}

Pśikład:

select Artikel.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Pšawa z gónjaka datoweje banki ignorěrowaś

Ignorěrujo pšawa za pśistup, kótarež se wót gónjaka datoweje banki k dispoziciji stajaju.

Pomjenjone parametry z ? wuměniś

Wuměnja pomjenjone parametry w datowem žrědle z pšašakom (?).

Wersijowe słupy pokazaś (jolic k dispoziciji)

Někotare datowe banki pólam wersijowe numery pśipokazuju, aby změnam datowych sajźbow slědowali. Wersijowy numer póla se kuždy raz, gaž se wopśimjeśe póla změnja, wó jaden pówušujo. Pokazujo nutśikowne wersijowy numer datoweje sajźby w tabeli datoweje banki.

Katalogowe mě w instrukcijach SELECT wužywaś

Wužywa aktualne datowe žrědło kataloga. Toś to nastajenje jo wužytne, gaž datowe žrědło ODBC jo serwer datoweje banki. Njewuběrajśo toś to nastajenje, jolic datowe žrědło ODBC jo dBASE-gónjak.

Mě šemy w instrukcijach SELECT wužywaś

Zmóžnja wam, mě šemy w instrukcijach SELECT wužywaś.

Indeks z pśikazom ASC abo DESC napóraś

Napórajo indeks z instrukcijami ASC abo DESC.

Tekstowe smužki z CR + LF skóńcyś

Wubjeŕśo to, aby kuždu tekstowu smužku z kodowym pórom CR + LF skóńcył (pśedewšym za źěłowe systemy DOS a Windows).

Informacije pjenjeznego póla ignorěrowaś

Jano za zwiski Oracle JDBC. Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, se ze žednym słupom ako z pjenjeznym pólom njewobchada. Pólny typ , kótaryž se pśez gónjak datoweje banki wrośa, se zachyśijo.

Zapódawańske pśeglědanja datow formularow za trjebne póla

Gaž nowu datowu sajźbu zapódawaśo abo eksistěrujucu datowu sajźbu aktualizěrujośo, a pólo prozne wóstajaśo, kótarež jo ze słupom datoweje banki zwězane, kótaraž se zapódaśe pomina, buźośo powěźeńku wiźeś, kótaraž se dla proznego póla wobśěžkujo.

Jolic toś ten kontrolny kašćik njejo zmóžnjony, se formulary w aktualnej datowej bance za trjebnymi pólami njepśeglěduju.

Kontrolny kašćik jo za wšykne typy datowych žrědłow k dispoziciji, kótarež pisański pśistup k jich datam pódpěraju. Kontrolny kašćik za tabelowe dokumenty, tekst, CSV a wšake adresniki ze šćitom pśeśiwo pisanjeju njeeksistěruju.

Literale datuma a casa wužywaś, kótarež su konformne z ODBC

Wužywajśo literale datuma a cas, kótarež standardoju ODBC wótpowěduju.

Pódpěra primarne kluce

Zmóžniśo toś to nastajenje, aby heuristiku Base wótpórał, z kótarejuž se spóznawa, lěc datowa banka primarne kluce pódpěra.

Gaž se z pomocu generiskeje API ako ODBC, JDBC abo ADO z datoweju banku zwězujo, Base tuchylu heuristiku nałožujo, aby póstajił, lěc toś ta datowa banka primarne kluce pódpěra. Žedna z tych API specialnu pódpěru bitujo, aby toś te informacije wótwołała.

Heuristika se wótergi njeraźi. Toś ten kontrolny kašćik z tśimi stawami jo pó standarźe na njepóstajony staw nastajony, což groni, až se heuristika nałožujo. Jolic toś ten kontrolny kašćik jo zmóžnjony, góda se, až dajo pódpěru za primarny kluc. Jolic kontrolny kašćik jo znjemóžnjony, se pódpěra za primarny kluc njegóda.

Źiwajśo na to, až toś to nastajenje jo jano za pśegłosowanje heuristiki. Jolic toś ten kontrolny kašćik za datowu banku zmóžnjaśo, kótaraž primarny kluce njepódpěra, buźośo někotare zmólki wiźeś.

Wuslědk sajźbowego typa z gónjaka datoweje banki respektěrowaś

Wužywajśo rozdźělne móžnosći kulanja gónjaka datoweje banki wuslědkoweje młogosći. Glejśo konstantowu kupku ResultSetType

Pśirownanje logiskich gódnotow

Wubjeŕśo typ logiskego pśirownanja, kótaryž cośo wužywaś.

Smužki za skannowanje słupowych typow

Wubjeŕśo licbu smužkow, aby mógał gónjak datowy typ zwěsćiś.

Pšosym pódprějśo nas!