SQL-instrukciju wuwjasć

Wócynja dialog, źož móžośo SQL-pśikaz za administraciju datoweje banki.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Rědy – SQL….


Executing SQL Commands

Móžośo w toś tom dialogu jano administraciske pśikaze zapódaś, na pśikład „Grant“, „Create Table“ abo „Drop Table“, ale nic filtrowe pśikaze. Pśikaze, kótarež móžośo zapódaś, wót datowego žrědła wótwisuju, dBASE, na pśikład, móžo jano někotare z how naliconych SQL-pśikazow wuwjasć.

note

Aby SQL-wótpšašowanje za filtrowanje datow w datowej bance wuwjadł, wužywajśo naglěd Wótpšašowańske nacerjenje.


Pśikaz, kótaryž ma se wuwjasć

Zapódajśo administraciski SQL-pśikaz, kótaryž cośo wuwjasć.a

Na pśikład za datowe žrědło „Bibliografija“ móžośo slědujucy SQL-pśikaz zapódaś:

SELECT "Adresa" FROM "biblio" "biblio"

Za dalšne informacije wó SQL-pśikazach glejśo dokumentaciju, kótaraž z datoweju banku pśiźo.

Run SQL command directly

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Wudaśe instrukcijow "select" pokazaś

Pokažćo wuslědk pśikaza SQL SELECT we wudawańskem pólu.

Wuwjasć

Wuwjeźo pśikaz, kótaryž sćo zapódał w pólu Pśikaz, kótaryž se ma wuwjasć.

Pjerwjejšne pśikaze

Nalicyjo do togo wuwjeźone SQL-pśikaze. Aby pśikaz znowego wuwjadł, klikniśo na pśikaz a pón na Wuwjasć.

Status

Pokazujo status, mjazy nimi zmólki, wuwjeźonego SQL-pśikaza.

Wudaśe

Pokazujo wuslědki SQL-pśikaza, kótaryž sćo wuwjadł.

Zacyniś

Zacynja dialog.

Pšosym pódprějśo nas!