dBASE

Pódajśo nastajenja za datowu banku dBASE.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki typa dBASE Wobźěłaś – Datowa banka – Kakosći….


Aby mógał relacije mjazy tabelami definěrowaś, wužywajśo JDBC abo ODBC w LibreOffice.

Inaktiwne datowe sajźby pokazaś

Pokazujo wšykne datowe sajźby w dataji, mjazy nimi te, kótarež su se wulašowali. Jolic toś ten kontrolny kašćik wuběraśo, njamóžośo datowe sajźby wulašowaś.

W formaśe dBASE wulašowane datowe sajźby w dataji wóstanu.

Aby změny pokazał, kótarež sćo pśewjadł w datowej bance, zacyńśo zwisk z datoweju banku a zwěžćo znowego z datoweju banku.

Znamjenjowa sajźba

Wubjeŕśo kodowe pśetwórjenje, kótarež cośo wužywaś, aby datowu banku w LibreOffice pokazał. To se na datowu banku njewustatkujo. Wubjeŕśo „System“, aby standardnu znamjenjowu sajźbu swójogo źěłowego systema wužywał. Tekstowe datowe banki a datowe banki dBASE su na znamjenjowe sajźby z kšuteju znamjenjoweju dłujkosću wobgranicowane, źož wšykne znamuška su ze samskeju licbu bajtow skoděrowane.

Wobgranicowanje pomjenjenjow SQL92 wužywaś

Dowólujo jano mjenja, kótarež znamuška wužywaju, kótarež wobgranicowanjam pomjenjenjow SQL 92 w datowem žrědle wótpowěduju. Wšykne druge znamuška se wótpokazuju. Kužde mě musy se z małym abo wjelikim pismikom abo pódsmužku (_) zachopiś. Zbytne znamuška mógu ASCII-pismiki, pódsmužki a licby byś.

Indekse

Wócynja dialog Indekse, žož móžośo tabelowe indekse w datowej bance dBASE zastojaś.

Pšosym pódprějśo nas!