ODBC

Pódawa nastajenja za datowe banki ODBC. K tomu waše daty za wužywaŕski pśistup, nastajenja gónjakow a pismowe definiciju słušaju.

Wužywarske mě

Zapódajśo wužywaŕske mě za pśistup k datowej bance.

Gronidło trjebne

Zajźujo tomu, až njeawtorizěrowany wužywaŕ ma pśistup k datowej bance. Trjebaśo gronidło jano jaden raz na pósejźenje zapódaś.

Nastajenja gónjaka

Wužywajśo toś to tekstowe pólo, aby dalšne opcionalne nastajenja gónjaka zapódał, jolic trjeba.

Znamjenjowa sajźba

Wubjeŕśo kodowe pśetwórjenje, kótarež cośo wužywaś, aby datowu banku w LibreOffice pokazał. To se na datowu banku njewustatkujo. Wubjeŕśo „System“, aby standardnu znamjenjowu sajźbu swójogo źěłowego systema wužywał. Tekstowe datowe banki a datowe banki dBASE su na znamjenjowe sajźby z kšuteju znamjenjoweju dłujkosću wobgranicowane, źož wšykne znamuška su ze samskeju licbu bajtow skoděrowane.

Powšykne

Generěrowane gódnoty wótwołaś

Zmóžnja pódpěru [officename] awtomatiski inkrementěrowanych datowych pólow za aktualne datowe žrědło ODBC abo JDBC. Wubjeŕśo toś ten kontrolny kašćik, jolic datowa banka funkciju awtomatiskego inkrementěrowanja we warsće SDBCX njepódpěra. W normalnem paźe se awtomatiski inkrement za pólo primarnego kluca wuběra.

Instrukcija awtomatiskego inkrementa

Zapódajśo pomjenjowaŕ SQL-pśikaza, kótaryž datowe žrědło instruěrujo, wěste datowe pólo cełeje licby (integer) awtomatiski inkrementěrowaś. Typiska SQL-instrukcija za napóranje datowego póla jo na pśikład:

CREATE TABLE "tabela1" ("ID" INTEGER)

Aby datowe pólo„ID“ w datowej bance MySQL awtomatiski inkrementěrował, změńśo instrukciju do:

CREATE TABLE "tabela1" ("ID" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Hynac gronjone, zapódajśo AUTO_INCREMENT do póla Instrukcija awtomatiskego inkrementa.

Wótpšašowanje generěrowanych gódnotow

Zapódajśo SQL-instrukciju, kótaraž slědnu awtomatiski inkrementěrowanu gódnotu za datowe pólo primarnego kluca wrośa. Na pśikład:

SELECT LAST_INSERT_D();

Wobgranicowanje pomjenjenjow SQL92 wužywaś

Dowólujo jano mjenja, kótarež znamuška wužywaju, kótarež wobgranicowanjam pomjenjenjow SQL 92 w datowem žrědle wótpowěduju. Wšykne druge znamuška se wótpokazuju. Kužde mě musy se z małym abo wjelikim pismikom abo pódsmužku (_) zachopiś. Zbytne znamuška mógu ASCII-pismiki, pódsmužki a licby byś.

Katalog za na dataji bazěrowane datowe banki wužywaś

Wužywa aktualne datowe žrědło kataloga. To jo wužytne, gaž datowe žrědło ODBC jo serwer datoweje banki. Jolic datowe žrědło ODBC jo gónjak dBASE, wóstajśo toś ten kontrolny kašćik prozny.

Pšosym pódprějśo nas!