Tabelu kopěrowaś

Móžośo tabelu pśez śěgnjenje a pušćenje tabele do tabelowego wobceŕka datajowego wokna datoweje banki kopěrowaś. Dialog Tabelu kopěrowaś se zjawijo.

Mě tabele

Pódawa mě za kopiju. Někotare datowe banki jano mjenja akceptěruju, kótarež wósym abo mjenjej znamuškow wopśimuju.

Nastajenja

Definicija a daty

Napórajo kopiju 1:1 tabele datoweje banki. Tabelowa definicija a dopołne daty se kopěruju. Tabelowa definicija tabelowu strukturu a format z rozdźělnych datowych pólow wopśimujo, mjazy nimi wósebne pólne kakosći. Pólne wopśimjeśe daty dawa.

Definicija

Kopěrujo jano tabelowu definiciju a nic wótpowědne daty.

Ako tabelowy naglěd

Jolic datowa banka naglědy pódpěra a wy sćo wubrał toś to nastajenje, se wótpšašowanje ako tabela w tabelowem kontejnerje napórajo. Toś to nastajenje wam zmóžnja, wótpšašowańske wuslědki ako normalny tabelowy naglěd pokazaś. Tabela se w naglěźe z instrukciju SQL „Select“ filtrujo.

Daty pśipowjesyś

Pśipowjesyjo daty tabele, kótaraž se ma kopěrowaś, k eksistěrujucej tabeli.

Tabelowa definicija musy eksaktnje ta samska byś, aby se dali daty kopěrowaś. Daty njedaju se kopěrowaś, jolic datowe pólo w celowej tabeli ma drugi format ako datowe pólo w žrědłowej tabeli.

Pśirownajśo mjenja datowych pólow w dialogu Tabelu kopěrowaś na boku Słupy nałožyś.

Jolic daty njedaju se pśipowjesyś, buźośo lisćinu pólow w dialogu Słupowe info wiźeś, kótaregož daty njedaju se kopěrowaś. Jolci toś ten dialog z W pórěźe wobkšuśijośo, se jano daty, kótarež se w lisćinje njezjawiju, pśipowjesyju.

note

Jolic póla celoweje tabele maju mjeńšu pólnu dłujkosć ako w žrědłowej tabeli, gaž se daty pśipowjesaju, se datowe póla žrědła awtomatiski pśirězuju, aby se pólne dłujkosći do celoweje tabele pasowali.


Primarny kluc napóraś

Generěrujo awtomatiski datowe pólo primarnego kluca a połni jo z gódnotami. Wy dejał toś to pólo pśecej wužywaś, dokulaž primarny kluc musy pśecej za wobźěłowanje tabele k dispoziciji byś.

Pódawa mě za generěrowany primarny kluc. Toś to mě jo opcionalne.

Pśiducy bok

Pšosym pódprějśo nas!