Relacije

Zmóžnja wam, relaciju mjazy dwěma tabeloma definěrowaś a wobźěłaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Rědy – Póśěgi….


note

Nastajeni „Aktualizěrowaś“ a „Wulašowaś“ stej jano k dispoziciji, jolic se pśez datowu banku pódpěratej.


Wobźělone tabele

How se dwě zwězanej tabeli nalicyjotej. Jolic nowu relaciju napórajośo, móžośo jadnu tabelu z kuždego kombinaciskich pólow górjejce w dialogu wubraś.

Za tym až sćo dwójce kliknuł na někotare we woknje Relacije, aby dialog Relacije za eksistěrujucu relaciju wócynił, njedaju se wobźělene tabele w relaciji změniś.

Klucowe póla

Definěrujo klucowe póla za relaciju.

Mjenja tabelow, kótarež su za wótkaz wubrane, se how ako słupowe mjenja zjawiju. Jolic na pólo klikaśo, móžośo šypkowe tłocaški wužywaś, aby pólo z tabele wubraś. Kužda relacija se do smužki pišo.

Aktualizěrowańske nastajenja

How móžośo nastajenja wubraś, kótarež se wustatkuju, gaž su změny na primarnem klucowem pólu.

Žedna akcija

Pódawa, až se kužda změna na primarnem klucu na druge eksterne klucowe póla njewustatkujo.

Kaskadowa aktualizacija

Aktualizěrujo wšykne eksterne klucowa póla, jolic gódnota wótpowědnego primarnego kluca jo se změniła (kaskadowa aktualizacija)

Nul stajiś

Jolic wótpowědny primarny kluc jo se změnił, wužywajśo toś to nastajenje, aby gódnotu „IS NULL“ za wšykne eksterne klucowe póla stajił. IS NULL groni, až pólo jo prozne.

Standard nastajiś

Jolic wótpowědny primarny kluc jo se změnił, wužywajśo toś to nastajenje, aby standardnu gódnotu za wšykne eksterne klucowe póla nastajiś. Za napóranje wótpowědneje tabele, se standardna gódnota eksternego klucowego póla definěrujo, gaž pólne kakosći pśipokazujośo.

Lašowańske nastajenja

How móžośo nastajenja wubraś, kótarež se wustatkuju, gaž se pólo primarnego kluca wulašujo.

Žedna akcija

Pódawa, až se wulašowanje primarnego kluca na druge eksterne klucowe póla njewustatkujo.

Kaskadowe lašowanje

Pódawa, až se wšykne eksterne klucowe póla lašuju, jolic wótpowědne pólo primarnego kluca lašujośo.

warning

Gaž pólo primarnego kluca z nastajenim Kaskadowe lašowanje lašujośo, se wšykne datowe sajźby z drugich tabelow, kótarež toś ˛ten kluc ako cuzy kluc maju, se teke wulašuju. Wužywajśo toś to nastajenje z wjelikeju kradosćiwosću; jo móžno, až se wjeliki źěl datoweje banki wulašujo.


Nul stajiś

Jolic wótpowědny primarny kluc lašukośo, se gódnota „IS NULL“ wšym eksternym klucowym pólam pśipokažo.

Standard nastajiś

Jolic wótpowědny primarny kluc lašujośo, se gódnota wšym eksternym klucowym pólam nastajijo.

Pšosym pódprějśo nas!