Relacije

Toś ten pśikaz wokno relaciske nacerjenje wócynja, kótaryž wam zmóžnja, póśěgi mjazy wšakimi tabelami datoweje banki definěrowaś.

How móžośo tabele z aktualneje datoweje banki pśez datowe póla zwězaś. Klikniśo na symbol Nowa relacija, aby póśěgi napórał, abo śěgniśo a pušććo jadnorje z myšku.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo w datajowem woknje datoweje banki Rědy – Póśěgi….


note

Toś ta funkcija jo jano k dispoziciji, jolic z relacionalneju datoweju banku źěłaśo.


Gaž Rědy – Póśěgi… wuběraśo, se wokno wócynijo, w kótaremž se wšykne eksistěrujuce póśěgi mjazy tabelami aktualneje datoweje banki pokazuju. Jolic póśěgi njejsu definěrowane, abo jolic cośo druge tabele datoweje banki zwězaś, klikniśo na symbol Tabele pśidaś. Dialog Tabele pśidaś se wócynijo, w kótaremž móžośo tabele wubraś, aby relaciju z nimi napórał.

Symbol za Tabelu pśidaś

Tabele zasajźiś

note

Jolic wokno Relaciske nacerjenje jo wócynjone, njedaju se wubrane tabele změniś, teke nic w modusu tabelowego nacerjenja. To zawěsćujo, až tabele se njezměnjaju, mjaztym až se relacije napóraju.


Wubrane tabele se górjejce w naglěźe relaciskego nacerjenja pokazuju. Móžośo tabelowe wokno pśez kontekstowy meni abo z tastu Entf zacyniś.

Tabelu pśesunuś a wjelikosć tabele změniś

Móžośo pó swójom dobrozdaśu wjelikosć tabelow změniś a je rědowaś. Aby tabele pśesunuł, śěgniśo górny ramik do póžedaneje pozicije. Pozicioněrujśo kursor myški na ramiku abo rožku a śěgniśo tabelu, daniž pózedanu wjelikosć njama, aby wjelikosć pówětšył abo pómjeńšył, w kótarejž se ma tabela pokazaś.

Primarny kluc a cuze kluce

Jolic cośo relaciju mjazy wšakimi tabelami definěrowaś, dejał wy primarny kluc zapódaś, kótaryž jadnoraznje datowe pólo eksistěrujuceje tabele identificěrujo. Móžośo se na primarny kluc z drugich tabelow póśěgowaś, aby pśistup k datam toś teje tabele měł. Wšykne datowe póla, kótarež se na toś ten primarny kluc póśěguju, se ako cuzy kluc identificěruju.

Wšykne datowe póla, kótarež se na primarny kluc póśěguju, se w tabelowem woknje ako mały symbol kluca identificěruju.

Relacije definěrowaś

Wšykne eksistěrujuce relacije se w relaciskich woknach pśez liniju zwobraznjuju, kótaraž póla primarnego kluca a póla cuzych klucow zwězujo. Móžośo relaciju pśidaś, gaž pólo jadneje tabele do póla drugeje tabele śěgaśo. Relacija se zasej wótwónoźijo, gaž ju wuběraśo a tastu Entf tłocyśo.

Móžośo teke na symbol Nowa relacija górjejce w relaciskem pólu kliknuś a relaciju mjazy dwěma tabeloma w dialogu Relacije definěrowaś.

Symbol za Nowa relacija

Nowa relacija

warning

Jolic LibreOffice ako głowny program za relacionalnu datowu banku wužywaśo, se napóranje a wulašowanje póśěgow pśez LibreOffice do mjazywótkłada njestajatej, ale se direktnje do datoweje banki dalej pósrědnjatej.


Gaž na zwězujucu liniju dwójcy klikaśo, móžośo relaciji wěste kakosći pśipokazaś. Dialog Relacije se wócynijo.

Pšosym pódprějśo nas!