Indeksowe nacerjenje

Dialog Indeksowe nacerjenje wam zmóžnja, indekse za aktualnu tabelu definěrowaś a wobźěłaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo w datajowem woknje datoweje banki na symbol Tabele. Wubjeŕśo Zasajźiś – Tabelowe nacerjenje… abo Wobźěłaś – Wobźěłaś….


Table Design

Indeksowa lisćina

Pokazujo lisćinu k dispoziciji stojecych indeksow. Wubjeŕśo indeks z lisćiny, kótaryž se ma wobźěłaś. Drobnostki wubranego indeksa se w dialogu pokazuju.

Nowy indeks

Napórajo nowy indeks.

Aktualny indeks wulašowaś

Wulašujo aktualny indeks.

Aktualny indeks pśemjeniś

Pśemjenjujo aktualny indeks.

Aktualny indeks składowaś

Składujo aktualny indeks w datowem žrědle.

Tuchylny indeks slědk stajiś

Staja aktualny indeks na nastajenje, kótarež jo měł, gaž jo se dialog startował.

Drobnostki wó indeksu

Gaž drobnostku aktualnego indeksa změnjaśo a pón drugi indeks wuběraśo, se změna ned datowemu žrědłoju pśepódajo. Móžośo jano dialog spušćiś abo drugi indeks wubraś, jolic změna jo se wuspěšnje wobkšuśiła pśez datowe žrědło. Móžośo pak změnu anulěrowaś, gaž na symbol Tuchylny indeks slědk stajiś klikaśo.

Jadnorazowy

Pódawa, lěc aktualny indeks jano jadnorazowe gódnoty dowólujo. Gaž nastajenje Jadnorazowy zmóžnjaśo, jo se tomu zajźowało, až se dwójne daty do póla zapódawaju a zawěsćujo datowu integritu.

Póla

Woceŕk Póla lisćinu pólow aktualnej tabeli pokazujo. Móžośo teke někotare póla wubraś. Aby pólo z wuběrka wótwónoźeł, wubjeŕśo prozny zapisk na zachopjeńku lisćiny.

Indeksowe pólo

Pokazujo lisćinu pólow w aktualnej tabeli. Móžośo někotare póla wubraś.

Sortěrowański pórěd

Póstaja sortěrowański pórěd indeksow.

Zacyniś

Zacynja dialog.

Pšosym pódprějśo nas!