Kontekstowe menije tabelow

Kontekstowy meni tabelowego kontejnera wšake funkcije bitujo, kótarež za wšykne tabele datoweje banki płaśe. Aby wěstu tabelu w datowej bance wobźěłał, wubjeŕśo wótpowědnu tabelu a wócyńśo jeje kontekstowy meni.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo w datajowem woknje datoweje banki na symbol Tabele.


note

Wótwisujucy wót konteksta jo móžno, až se nic wšykne funkcije za wašu aktualnu datowu banku w kontekstowych menijach nalicyju. Pśikaz Póśěgi na pśikład za definěrowanje relacijow mjazy rozdźělnymi tabelami jo jano z relacionalnymi datowymi bankami k dispoziciji.


Wótwisujucy wót wužytego systema datoweje banki namakajośo slědujuce zapiski w kontekstowych menijach:

Wócyniś

Wužywajśo pśikaz Wócyniś, aby wubrany objekt w nowem nadawku wócynił.

Jolic tabela jo wócynjona su někotare funkcije za wobźěłanje datow k dispoziciji.

Relacije

Toś ten pśikaz wokno relaciske nacerjenje wócynja, kótaryž wam zmóžnja, póśěgi mjazy wšakimi tabelami datoweje banki definěrowaś.

Zwězanje napóraś

Toś ten pśikaz dajo se aktiwěrowaś, jolic objekt jo wubrany. Zwězanje z mjenim „Zwězanje z xxx“ (xxx mě objekta reprezentěrujo) se direktnje w zapisu wubranego objekta napórajo.

Pšosym pódprějśo nas!