Kakosći wězby

Jolic na zwězowak mjazy dwěma zwězanyma póloma we wótpšašowańskem nacerjenju dwójcy klikaśo, abo jolic Zasajźiś – Nowa relacija wuběraśo, se dialog Kakosći wězby zjawijo. Toś te kakosći se we wšych wótpšašowanjach wužywaju, kótarež se w pśichoźe napóraju.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wócyńśo wótpšašowańske nacerjenje a wubjeŕśo Zasajźiś – Nowa relacija abo klikniśo dwójcy na zwězujucu liniju mjazy dwěma tabeloma.


Wobźělone tabele

Pódawa dwě rozdźělnej tabeli, kótarejž cośo zwězaś.

Wobźělone póla

Pódawa dwě datowej póli, kótarejž se pśez relaciju zwězujotej.

Nastajenja

Typ

Pódawa wězbowy typ wubraneje wězby. Někotare datowe banki jano źělnu młogosć rozdźělnych móžnych typow pódpěraju.

Nutśikowna wězba

W nutśikownej wězbje tabela wuslědkow jano te datowe sajźby wopśimujo, za kótarež wopśimjeśe zwězanych pólow jo samske. W LibreOffice SQL toś ten zwězański typ se pśez wótpowědnu klawslu WHERE napórajo.

Lěwa wězba

W lěwej wězbje tabela wuslědkow wšykne datowe sajźby wótpšašanych pólow z lěweje tabele a jano te datowe sajźby wótpšašanych pólow z pšaweje tabele, za kótarež wopśimjeśe zwězanych pólow jo samske, wopśimujo. W LibreOffice SQL toś ten typ wězby pśikazoju LEFT OUTER JOIN wótpowědujo.

Pšawa wězba

W pšawej wězbje tabela wuslědkow wšykne datowe sajźby wótpšašanych pólow z pšaweje tabele a jano te datowe sajźby wótpšašanych pólow z lěweje tabele, za kótarež wopśimjeśe zwězanych pólow jo samski, wopśimujo. W LibreOffice SQL toś ten typ wězby pśikazoju RIGHT OUTER JOIN wótpowědujo.

Dopołna wězba

W dopołnej wězbje tabela wuslědkow wšykne datowe sajźby wótpšašanych pólow z lěweje a pšaweje tabele wopśimujo. W SQL LibreOffice toś ten typ wězby pśikazoju FULL OUTER JOIN wótpowědujo.

Pśirodna wězba

W pśirodnej wězbje se klucowe słowo NATURAL do instrukcije SQL zasajźujo, kótaraž relaciju definěrujo. Relacija wšykne słupy zwězujo, kótarež samske słupowe mě we wobyma tabeloma maju. Nastata zwězana tabela jano jadny słup za kuždy pór słupow z jadnakim mjenim wopśimujo.

Pšosym pódprějśo nas!