Wótpšašowańske nacerjenje

Naglěd Wótpšašowańske nacerjenje wam zmóžnja, wótpšašowanje datoweje banki napóraś a wobźěłaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo w datajowem woknje datoweje banki na symbol Wótpšašowanja a wubjeŕśo pón Wobźěłaś – Wobźěłaś….


note

Nejwěcej datowych bankow wótpšašowanja wužywa, aby tabele datoweje banki filtrowało abo sortěrowało, aby datowe sajźby na wašom licadle pokazało. Naglědy samsku funkcionalnosć ako wótpšašowanja bituju, ale na boku serwera. Jolic waša datowa banka jo na serwerje, kótaryž naglědy pódpěra, móžośo naglědy wužywaś, aby datowe sajźby na serwerje filtrował, aby pokazowański cas póspěšył.


note

Gaž pśikaz Naglěd napóraś z rejtarika Tabele dokumenta datoweje banki wuběraśo, wiźiśo wokno Naglědowe nacerjenje, kótarež jo na wokno Wótpšašowańske nacerjenje pódobne, kótarež se how wopisujo.


Wugótowanje wokna Wótpšašowańske nacerjenje se z napóranym wótpšašowanim składujo, ale njedajo se z napóranym naglědom składowaś.

Naglěd Nacerjenje

Aby wótpšašowanje napórał, klikniśo na symbol Wótpšašowanja w dokumenśe datoweje banki a pón na Wótpšašowanje w nacerjeńskem naglěźe napóraś….

W dolnem wobceŕku definěrujośo wótpšašowanje. Aby wótpšašowanje definěrował, pódajśo mjenja pólow datoweje banki, kótarež se maju zapśimjeś a kriterije za pokazowanje pólow. Aby słupy w dolnem wobceŕku nacerjeńskego naglěda znowego rědował, śěgniśo słupowu głowu do nowego městna abo wubjeŕśo słup a tłocćo +šypowa tasta.

Górjejce we woknje naglěda wótpšašowańskego nacerjenja se symbola symboloweju rědkow Wótpšašowańske nacerjenje a Nacerjenje pokazujotej.

Jolic cośo wótpšašowanje testowaś, klikniśo dwójcy na mě wótpšašowanja w dokumenśe datoweje banki. Wótpšašowański wuslědk se w tabeli pódobnej naglědoju datowego žrědła pokazujo. Glědajśo: Pokazana tabela jo jano nachylna.

Tastowe skrotconki w naglěźe Wótpšašowańske nacerjenje

Tastowa skrotconka

Funkcija

F4

Pśeglěd

F5

Wótpšašowanje wuwjasć

F7

Tabelu abo wótpšašowanje pśidaś


Pśepytaś

Gaž wótpšašowańske nacerjenje prědny raz wócynjaśo, wiźiśo dialog, w kótaremž musyśo nejpjerwjej tabelu abo wótpšašowanje wubraś, kótarejž buźotej zakład za nowe wótpšašowanje.

Klikniśo dwójcy na póla, aby je wótpšašowanjeju pśidał. Śěgniśo a pušććo, aby relacije definěrował.

note

Mjaztym až wótpšašowanje nacerjujośo, njamóžośo wubrane tabele změniś.


Tabele wótwónoźeś

Aby tabelu z nacerjeńskego naglěda wótwónoźeł, klikniśo na górny ramik tabelowego wokna a wócyńśo kontekstowy meni. Móžośo pśikaz Wulašowaś wužywaś, aby tabelu z nacerjeńskego naglěda wótwónoźeł. Druga móžnosć jo tłocenje tasty Entf.

Tabelu pśesunuś a wjelikosć tabele změniś

Móžośo pó swójom dobrozdaśu wjelikosć tabelow změniś a je rědowaś. Aby tabele pśesunuł, śěgniśo górny ramik do póžedaneje pozicije. Pozicioněrujśo kursor myški na ramiku abo rožku a śěgniśo tabelu, daniž pózedanu wjelikosć njama, aby wjelikosć pówětšył abo pómjeńšył, w kótarejž se ma tabela pokazaś.

Tabelowe relacije

Jolic su datowe relacije mjazy pólnym mjenim w jadnej tabeli a pólnym mjenim w drugej tabeli, móžośo toś te relacije za swóje wótpšašowanje wužywaś.

Jolic na pśikład tabelowy dokument za artikle maśo, kótarež se pśez artiklowy numer identificěruju, a tabelowy dokument za kupce, w kótaremž su wšykne artikle zapśimjone, kótarež se kupc z pomocu wótpowědnych artiklowych numerow kažo, jo pón póśěg mjazy dwěma datowyma póloma „artiklowy numer“. Jolic cośo něnto wótpšašowanje napóraś, kótarež wšykne artikle wrośaju, kótarež jo se kupc skazał, musyśo daty z dweju tabeloweju dokumentowu wótwołaś. Aby to cynił, musyśo LibreOffice wó póśěgu informěrowaś, kótaryž mjazy datami w dwěma tabelowyma dokumentoma eksistěrujo.

Aby to cynił, klikniśo na pólne mě w tabeli (na pśikład pólne mě „Artiklowy numer“ z tabele Kupc), źaržćo tłocašk myški tłocone a śěgniśo pón pólne mě do pólnego mjenja drugeje tabele („artiklowy numer“ z artikloweje tabele). Gaž tłocašk myški pušćaśo, se linija zjawijo, kótaraž dwě póli mjazy dwěma tabelowyma woknoma zwězujo. Wótpowědne wuměnjenje, až wopśimjeśe dweju pólneju mjenjowu musy identiske byś, se w nastatem wótpšašowanju SQL zapišo.

Napóranje wótpšašowanja, kótarež na někotarych zwisujucych tabelach bazěrujo, jo jano móžne, jolic LibreOffice ako pówjerch za relacionalnu datowu banku wužywaśo.

note

We wótpšašowanju njamaśo pśistup k tabelam z rozdźělnych datowych bankow. Wótpšašowanja, kótarež někotare tabele wopśimuju, daju se jano w jadnej datowej bance napóraś.


Relaciski typ póstajiś

Jolic dwójcy na liniju klikaśo, kótaraž dwě zwězanej póli zwězujo abo menijowy pśikaz Zasajźiś – Nowa relacija… wuběraśo, móžośo relaciski typ w dialogu Relacije póstajiś.

Abo tłocyśo tabulatorowu tastu (↹), daniž linija njejo wubrana, pón Umsch (⇧)+F10, aby kontekstowy meni pokazał a wubjeŕśo pón pśikaz Wobźěłaś. Někotare datowe banki jano źělnu młogosć móžnych wězbowych typow pódpěraju.

Relacije wulašowaś

Aby relaciju mjazy dwěma tabeloma wulašował, klikniśo na zwězowańsku liniju a tłocćo tastu Entf.

Abo wulašujśo wótpowědne zapiski w Zapśimjone póla w dialogu relacije. Abo tłocćo tabulatorowu tastu (↹), daniž se zwězujucy wektor wuzwignjony njepokazujo, tłocćo pón Umsch (⇧)+F10, aby kontekstowy meni wócynił a wubjeŕśo pśikaz Wulašowaś.

Wótpšašowanje definěrowaś

Wubjeŕśo wuměnjenja, aby wótpšašowanje definěrował. Kuždy słup nacerjeńskeje tabele datowe pólo za wótpšašowanje akceptěrujo. Wuměnjenja w jadnom rěźe su z logiskim A zwězane.

Pólne mjenja póstajiś

Wubjeŕśo nejpjerwjej wšykne pólne mjenja z tabelow, kótarež cośo wótpšašowanjeju pśidaś. Móžośo pak to pśez śěgnjenje a pušćenje abo dwójne kliknjenje na pólne mě w tabelowem woknje cyniś. Z metodu śěgnjenje a pušćenje wužywaśo myšku, aby pólne mě z tabelowego wokna do dolnego wobceŕka wokna wótpšašowańskego nacerjenja śěgnuł. Mjaztym až to cyniśo, móžośo rozsuźiś, kótary słup we woknje wótpšašowańskego nacerjenja ma wubrane pólo dostaś. Pólne mě dajo se teke pśez dwójne kliknjenje wubraś. Pśidajo se pón pśiducemu lichemu słupoju we woknje wótpšašowańskego nacerjenja.

Pólne mjenja wulašowaś

Aby pólne mě z wótpšašowanja wótwónoźeł, klikniśo na słupowu głowu póla a wubjeŕśo pśikaz Wulašowaś w kontekstowem meniju za słup.

Wótpšašowanje składowaś

Wužywajśo symbol Składowaś w symbolowej rědce Standard, aby wótpšašowanje składował. Wiźiśo dialog, kótaryž was pšosy, mě za wótpšašowanje zapódaś. Jolic datowa banka šemy pódpěra, móžośo teke mě šemy zapódaś.

Šema

Zapódajśo mě šemy, kótaraž jo wótpšašowanjeju abo tabelowemu naglědoju pśipokazana.

Mě wótpšašowanja abo tabelowego naglěda

Zapódajśo mě wótpšašowanja abo tabelowego naglěda.

Daty filtrowaś

Aby daty za wótpšašowanje filtrował, póstajśo póžedane kriterije w dolnem wobceŕku wokna wótpšašowańskego nacerjenja. Slědujuce nastajenja su k dispoziciji:

Pólo

Zapódajśo mě datowego póla, na kótarež se we wótpšašowanju wótkazujo. Wšykne nastajenja, kótarež su se cynili w smužkach filtrowego nastajenja, se na toś to pólo póśěguju. Jolic how celu z myšku aktiwěrujośo, wiźiśo šypowy tłocašk, kótaryž wam zmóžnja, pólo wubraś. Nastajenje „Tabelowe mě*“ wšykne datowe póla wuběra, z wuslědkom, až se pódane kriterije na wšykne tabelowe póla nałožuju.

Alias

Pódawa alias. Toś ten alias se we wótpšašowanju město pólnego mjenja pódawa. To zmóžnja, swójske słupowe pópisanja wužywaś. Jolic se na pśikład datowe pólo ArtNr groni a, cośo, až se ma město toś togo mjenja ArtikNr we wótpšašowanju zjawiś, zapódajśo ArtikNr ako alias.

W instrukciji SQL se aliase tak definěruju:

SELECT Słup AS alias FROM tabela.

Na pśikład:


SELECT "PtNo" AS "PartNum" FROM "Parts"

Tabela

Wótpowědna tabela datoweje banki wubranego datowego póla se how pódawa. Jolic toś tu celu z kliknjenim myški aktiwěrujośo, se šypka zjawijo, kótaraž wam zmóžnja, drugu tabelu za aktualne wótpšašowanje wubraś.

Sortěrowaś

Jolic na toś tu celu klikaśo, móžośo sortěrowańske nastajenje wubraś: stupajucy, wóstupujucy a njesortěrowany. Tekstowe póla se alfabetiski sortěruju a numeriske póla numeriski. Za wěcej datowych bankow mógu administratory sortěrowańske nastajenja na rowninje datoweje banki póstajiś.

Widobny

Jolic kakosć Widobny za datowe pólo markěrujośo, se to polo w nastawajucem wótpšašowanju widobnje pokažo. Jolic datowe pólo jano wužywaśo, aby wuměnjenje formulěrował abo woblicenje pśewjadł, njetrjebaśo jo nuznje pokazaś.

Kriterije

Pódawa prědny kriterium, pó kótaremž se ma wopśimjeśe datowego póla filtrowaś.

abo

How móžośo pśidatny filtrowy kriterium0 za kuždu smužku zapódaś. Někotare kriteriumy w jadnučkem słupje se ako logiske ABO interpretěrujo.

Móžośo teke kontekstowy meni smužkowych nadpismow w dolnem wobceŕku wokna wótpšašowańskego nacerjenja wužywaś, aby filter na zakłaźe funkcije zasajźił:

Funkcije

Funkcije, kótarež su how k dispoziciji, wót tych wótwisuju, kótarež funkciska jadnotka datoweje banki k dispoziciji staja.

Jolic ze zasajźoneju datoweju banku HSQL źěłaśo se lisćinowe pólo w smužce Funkcija slědujuce móžnosći bitujo:

Móžnosć

SQL

Efekt

Žedna funkcija

Žedna funkcija se njewuwjeźo.

Pśerězk

AVG

Wulicujo aritmetiski pśerězk póla.

Licba

COUNT

Póstaja licbu datowych sajźbow w tabeli. Prozne póla daju se licyś (a) abo wuzamknuś (b).

a) COUNT(*): Pśepódawanje gwězdki ako argument wšykne datowe sajźby w tabeli licy.

b) COUNT(słup): Pśepódawanje pólnego mjenja ako argument jano datowe sajźby licy, w kótarychž wěste pólo gódnotu wopśimujo. Datowe sajźby ma nulowu gódnotu (t. gr. njewopśimujo tekstowu abo numerisku gódnotu), se njelice.

Maksimum

MAX

Póstaja nejwušu gódnotu datoweje sajźby za to pólo.

Minimum

MIN

Póstaja nejnišu gódnotu datoweje sajźby za to pólo.

Suma

SUM

Wulicujo sumu gódnotow datowych sajźbow za pśipokazane póla.

Kupka

GROUP BY

Rědujo wótpšašowańske daty pó wubranem pólnem mjenju. Funkcije se pó pódanych kupkach wuwjadu. W SQL toś to nastajenje klawsli GROUP BY wótpowědujo. Jolic se kriterium pśidawa, se toś ten zapisk w pódklawsli SQL HAVING zjawijo.


Móžośo teke funkciske wołanja direktnje do instrukcije SQL zapódaś. Syntaksa jo:

SELECT FUNCTION(słup) FROM tabela.

Na pśikład funkciske wołanje w SQL za wulicenje sumy jo:


SELECT SUM("Płaśizna") FROM "Artikel".

Mimo funkcije Rědowaś se górjejce naspomnjete funkcije agregatne funkcije gronje. To su funkcije, kótarež daty woblicuju, aby wuslědki zespominali. Dalšne funkcije, kótarež njejsu w lisćinowem pólu nalistowane, su teke móžne. Te wót wěsteje wužywaneje funkciskeje jadnotki (engine) datoweje banki a wót aktualneje funkcionalnosći wótwisuju, kótaraž gónjak Base k dispoziciji staja, kótaryž se wužywa, aby z teju funkciskeju jadnotku (engine) datoweje banki zwězał.

Aby druge funkcije wužywał, kótarež njejsu w lisćinowem pólu pódane, musyśo je manuelnje pód Pólo zapódaś.

Móžośo funkciskim wołanjam teke aliasowe mjenja pśipokazaś. Jolic njocośo wótpšašowański znamjenjowy rjeśazk w słupowej głowje pokazaś, zapódajśo póžedane narownańske mě pód Alias.

Wótpowědna funkcija w instrukciji SQL jo:

SELECT FUNCTION() AS alias FROM tabela

Pśikład:


SELECT COUNT(*) AS count FROM "artikel"
note

Jolic taku funkciju wuwjeźośo, njamóžośo pśidatne słupy za wótpšašowanje ako argument w funkcije „Zrědowanje“ zasajźiś.


Pśikłady

W slědujucem pśikłaźe se wótpšašowanje pśez dwě tabeli wuwjeźo: tabela „Artikl“ z pólom „Artiklowy_nr“ a tabela „Librowarje“ z pólom „Mě_librowarja“. Mimo togo matej wobej tabeli zgromadne pólo „Nr_libowarja“.

Slědujuce kšace su trjebne, aby se wótpšašowanje napórało, kótarež wšykne librowarje wopśimujo, kótarež wěcej ako tśi artikle libruju.

 1. Zasajźćo tabeli „Artikel“ a „Librowarje“ do wótpšašowańskego nacerjenja.

 2. Zwěžćo póli „Nr_libowarja“ wobeju tabelowu, jolic hyšći njedajo relaciju toś togo typa.

 3. Klikniśo dwójcy na pólo „Artiklowy_nr“ z tabele „Artikel“. Pokažćo smužku Funkcija z pomocu kontekstowego menija a wubjeŕśo funkciju Licba.

 4. Zapódajśo >3 ako kriterium a znjemóžniśo pólo Widobny.

 5. Klikniśo dwójcy na pólo „Mě_libowarja“ w tabeli „Libowarje“ a wubjeŕśo funkciju Zrědowanje.

 6. Wuwjeźćo wótpšašowanje.

Jolic póli „Płaśizna“ (za płaśiznu za jaden kus artikla) a „Nr_libowarja“ (za libowarja artikla) w tabeli „Artikel“ eksistěrujotej, móžośo pśerěznu płaśiznu artikla dojśpiś, kótaryž libowaŕ ze slědujucym wótpšašowanim k dispoziciji staja:

 1. Zasajźćo tabelu „Artikel“ do wótpšašowańskego nacerjenja.

 2. Klikniśo dwójcy na póli „Płaśizna“ a „Nr_libowarja“.

 3. Zmóžniśo smužku Funkcija a wubjeŕśo funkciju Pśerězk z póla „Płaśizna“.

 4. Móžośo teke „Pśerězk“ w smužce za aliasowe mě (bźez pazorkow) zapódaś.

 5. Wubjeŕśo Zrědowanje za pólo „Nr_librowarja“.

 6. Wuwjeźćo wótpšašowanje.

Slědujuce pśikaze kontekstowego menija a symbole su k dispoziciji:

Funkcije

Pokazujo abo chowa smužku za wuběranje funkcijow.

Mě tabele

Pokazujo abo chowa smužku za mě tabele.

Aliasowe mě

Pokazujo abo chowa smužku za aliasowe mě.

Jasne gódnoty

Wótwołujo jano jasne gódnoty z wótpšašowanja. To za někotare datowe sajźby płaśi, kótarež mógli někotare wóspjet wustupujuce daty we wubranych pólach wopśimowaś. Jolic pśikaz Jasne gódnoty jo aktiwny, wy dejał jano jadnu datowu sajźbu we wótpšašowanju (DISTINCT) wiźeś. Howac wiźiśo wšykne datowe sajźby pó wótpšašowańskich kriteriumach (ALL)

Jolic na pśikład mě „Kowal“ někotare raze we wašej adresowej datowej bance wustupujo, móžośo pśikaz Jasne gódnoty wubraś, aby we wótpšašowanju pódał, až ma mě „Kowal“ jano jaden raz wustupowaś.

Za wótpšašowanje z někotarymi pólami musy kombinacija gódnotow ze wšych pólow jasna byś, aby se dał wuslědk z wěsteje datoweje sajźby formowaś. Maśo na pśikład „Kowal w Chóśebuzu“ jaden raz w swójom adresniku a „Kowal w Grodku“ dwójcy. Z pśikazom Jasne gódnoty wótpšašowanje dwě póli „familijowe mě“ a „město“ wužywa a wrośijo wótpšašowański wuslědk „Kowal w Chóśebuzu“ jaden raz a „Kowal w Grodku“ jaden raz.

W SQL toś ten pśikaz predikatoju DISTINCT wótpowědujo.

Limit

Zmóžnja wam, maksimalnu licbu datowych sajźbow wobgranicowaś, kótarež wótpšašowanje wrośijo.

Jolic se konstrukcija Limit pśidawa, se tak wjele smužkow pokažo ako sćo pódał. Howac wiźiśo wšykne datowe sajźby pó wótpšašowańskich kriteriumach.

Filtrowe wuměnjenja formulěrowaś

Za formulěrowanje filtrowych wuměnjenjow su wam wšake operatory a pśikaze k dispoziciji. Mimo relacionalnych operatorow daju specifiske pśikaze SQL, kótarež wopśimjeśe pólow datoweje banki wótpšašuju. Jolic toś te pśikaze w syntaksy LibreOffice wužywaśo, LibreOffice toś te z internym parserom do wótpowědneje SQL-syntakse pśetwórjujo. Móžośo teke SQL-pśikaz direktnje zapódaś a se internego parsera wobinuś. Slědujuce tabele pśeglěd operatorow a pśikazow bituju:

Operator

Wóznam

Wuměnjenje jo docynjone, jolic …

=

rowny

… se wopśimjeśe póla pódanemu wurazoju rowna.

se operator = we wótpšašowańskich pólach njepokazujo. Jolic gódnotu bźez operatora zapódawaśo, se operator = awtomatiski góda.

<>

njerowny

… wopśimjeśe póla pódanemu wurazoju njewótpowědujo.

>

wětšy ako

… wopśimjeśe póla jo wětše ako pódany wuraz.

<

mjeńšy ako

… wopśimjeśe póla jo mjeńše ako pódany wuraz.

>=

wětšy ako abo rowny

… wopśimjeśe póla jo wětše ako pódany wuraz abo se jomu rowna.

<=

mjeńšy ako abo rowno

… wopśimjeśe póla jo mjeńše ako pódany wuraz abo se jomu rowna.


Pśikaz LibreOffice

SQL-pśikaz

Wóznam

Wuměnjenje jo docynjone, jolic …

IS EMPTY

IS NULL

jo nul

… pólo daty njewopśimujo. Za póla Jo/Ně z tśimi móžnymi statusami se toś ten pśikaz awtomatiski njewěsty status wótpšašujo (daniž Jo daniž Ně).

IS NOT EMPTY

IS NOT NULL

njejo prozny

… pólo njejo prozne, t. gr. daty wopśimujo.

LIKE

zastupujucy symbol (*) za njewobgranicowanu licbu znamuškow

zastupujucy symbol (?) za eksaktnje jadno znamuško

LIKE

zastupujucy symbol (%) za njewobgranicowanu licbu znamuškow

zastupujucy symbol (_) za eksaktnje jadno znamuško

jo element

… datowe pólo pódany wobraz wopśimujo. Zastupujucy symbol (*) pódawa, lěc wuraz x na zachopjeńku (x*), na kóńcu (*x) abo w pólnem wopśimjeśu (*x*) wustupujo. Móžośo we wótpšašowanjach SQL pak SQL-znamuško % pak zwucony zastupujucy symbol datajowego systema (*) we wužywaŕskem pówjerchu LibreOffice zapódaś.

Zastupujucy symbol (*) abo (%) za njewobgranicowanu licbu znamuškow stoj. Pšašak (?) se we wužywaŕskem pówjerchu LibreOffice abo pódsmužka we wótpšašowanjach eksaktnje jadno znamuško reprezentěrujo.

NOT LIKE

NOT LIKE

njejo element

… pólo daty z pódanym wurazom njewopśimujo.

BETWEEN x AND y

BETWEEN x AND y

jo w interwalu [x,y]

… pólo datowu gódnotu wopśimujo, kótaraž jo mjazy dwěma gódnotoma x a y.

NOT BETWEEN x AND y

NOT BETWEEN x AND y

Njejo w interwalu [x,y]

… pólo datowu gódnotu wopśimujo, kótaraž njejo mjazy dwěma gódnotoma x a y.

IN (a; b; c...)

Źiwajśo na to, až semikolony se we wšych lisćinach ako źěleńske znamjenja wužywaju!

IN (a, b, c...)

a, b, c … wopśimujo

… pólne mě jaden pódanych wurazow a, b, c, … wopśimujo. Dajo se njewobgranicowana licba pódaś, a wuslědk wótpšašowanja se pśez operator logiske ABO póstaja. Wuraze a, b, c, … mógu pak licby pak znamuška byś.

NOT IN (a; b; c...)

NOT IN (a, b, c...)

a, b, c, … njewopśimujo

… pólo jaden pódanych wurazow a, b, c, … njewopśimujo.

= TRUE

= TRUE

ma gódnotu True

… pólne mě gódnotu True ma.

= FALSE

= FALSE

ma gódnotu False

… gódnota datowego póla jo na false stajona.


Pśikłady

='Kněni'

wroćijo pólne mjenja z pólnym wopśimjeśim „Kněni“.

<'2001-01-10'

wrośijo datumowe pódaśa, kótarež su pśed 10. januara 2001

LIKE 'b?ś'

wrośijo datowe sajźby z pólnym wopśimjeśim ako „biś“ a „byś“.

LIKE 'S*'

wrośijo datowe sajźby z pólnym wopśimjeśim ako „Słyńco“.

BETWEEN 10 AND 20

wrośijo datowe sajźby z pólnym wopśimjeśim mjazy gódnotami 10 a 20. (Póla mógu pak tekstowe póla pak licbowe póla byś).

IN (1; 3; 5; 7)

wrośijo datowe sajźby z gódnotami 1, 3, 5, 7. Jolic pólne mě na pśikład numer artikla wopśimujo, móžośo wótpšašowanje napóraś, kótarež artikel wrośa, kótaryž ma pódany numer.

NOT IN ('Kowal')

wrośijo datowe sajźby, kótarež „Kowal“ njewopśimujo.


Like Pśetergnjeńska sekwenca: {escape 'pśetergnjeńske znamuško'}

Pśikład:


SELECT * FROM Item WHERE ItemName LIKE 'The *%' {escape '*'}

Pśikład wam wšykne zapiski dawa, źož se artiklowe mě 'Ten *' zachopina. To groni, až móžośo teke za znamuškami pytaś, kótarež se howac ako zastupujuce symbole interpretěruju, na pśikład *, ?, _, % abo dypk.

Outer Join Pśetergnjeńska sekwenca: {oj outer-join}

Pśikład:


SELECT Article.* FROM {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

Tekstowe póla wótpšašowaś

Aby wopśimjeśe tekstowego póla wótpšašował, musyśo wuraz mjazy jadnore pazorki stajiś. Rozeznaśe mjazy wjelikimi a a małymi pismikami wót wužyteje datoweje banki wótwisujo. LIKE pó definiciji mjazy wjelikopisanim a małopisanim rozeznawa (lěcrownož někotare datowe banki to striktnje njeinterpretěruju.)

Datumowe póla wótpšašowaś

Datumowe póla se ako #Date# pśedstajaju, aby se jasnje ako datumy identificěrowali. Datumowe, casowe a datumowe/casowe konstanty (literale), kótarež se we wuměnjenjach wužywaju, mógu pak pśetergnjeńsku syntaksu SQL pak standardnu SQL-syntaksu wužywaś.

Element datowego typa

Pśetergnjeńska syntaksa #1 – móžo zestarjeta byś

Pśetergnjeńska syntaksa SQL #2

SQL2-syntaksa

Datum

{D'YYYY-MM-DD'}

{d 'YYYY-MM-DD'}

'YYYY-MM-DD'

Cas

{D'HH:MM:SS'}

{t 'HH:MI:SS[.SS]'}

'HH:MI:SS[.SS]'

DatumCas

{D'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'}

{ts 'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'}

'YYYY-MM-DD HH:MI:SS[.SS]'


Pśikład:


SELECT {d '1999-12-31'} FROM world.years

Pśikład:


SELECT * FROM mytable WHERE years='1999-12-31'

Wšykne datumowe wuraze (datumowe literale) muse se z jadnorymi pazorkami wobdaś. (Konsultěrujśo za dalšne drobnostki referencu za wósebnu datowu banku a wósebny zwězowak, kótarejž wužywaśo.)

Póla Jo/Ně wótpšašowaś

Aby póla Jo/Ně wótpšašował, wužywajśo slědujucu syntaksu za tabele typa dBASE:

Status

Wótpšašowański kriterium

Pśikład

Jo

za tabele typa dBASE: njerowna se pódanej gódnośe

=1 wrośijo wšykne datowe sajźby, źož pólo Jo/Ně ma status „Jo“ abo „Zašaltowany“ (carne markěrowanje),

.

=0 wrośijo wšykne datowe sajźby, źož pólo Jo/Ně ma status „Ně“ abo „Wušaltowany“ (žedno markěrowanje).

Nul

IS NULL

IS NULL wrośijo wšykne datowe sajźby, za kótarež pólo Jo/Ně daniž status Jo daniž status Ně njama (šere markěrowanje).


note

Syntaksa wót wužytego systema datoweje banki wótwisujo. Źiwajśo na to, až póla Jo/Ně daju se hynac definěrowaś (jano 2 statusa město 3 statusow).


Wótpšašowanja z parametrami

Wótpšašowanja z parametrami wužywarjeju zmóžnjaju, gódnoty za cas wužywanja zapódaś. Toś te gódnoty se w kriterijach za wuběranje datowych sajźbow wužywaju, kótarež se maju pokazaś. Kužda z tych gódnotow ma mě parametra, kótarež jo z njeju zwězane a kótarež se wužywa, aby wužywarja napominało, gaž wótpšašowanje běžy.

Mjenja parametrow se ako w nacerjeńskich tak teke w naglědach SQL wótpšašowanja ze semikolonom zachopinaju. Ten dajo se wužywaś, źožkuli se móžo gódnota zjawiś. Jolic samska gódnota ma se wěcej ako jaden raz we wótpšašowanju zjawiś, se samske mě parametra wužywa.

W nejjadnorjejšem paźe, gaž wužywaŕ gódnotu zapódawa, kótaraž se za jadnakosću pśeglědujo, se mě parametra ze semikolonom na zachopjeńku jadnorje do smužki Kriterium zasajźujo. To měło se w SQL-modusu ako WHERE "Field" = :mě_parametra zapódaś.

warning

Mjenja parametrow njesměju znamuška <space>`!"$%^*()+={}[]@'~#<>?/, wopśimowaś. Njesměju pólne mjenja abo rezerwěrowane słowa SQL byś. Móžośo se pak aliasam rownaś.


tip

Wužytna konstrukcija za wuběranje datowych sajźbow na zakłaźe źělow wopśimjeśa tekstowych pólow ma schowany słup z LIKE '%' || :źěl_póla || '%'" ako kriterium pśidaś. To datowe sajźby z eksaktnym wótpowědnikom wubjerjo. Jolic se test źiwajucy na rozeznawanje wjelikopisanja/małopisanja póžeda, jo jadno rozwězanje wužywanje LOWER (pólne_mě) ako pólo a LIKE LOWER ('%' || :źěl_póla || '%') ako kriterium. Źiwajśo na to, až prozne znamjenja w kriteriumje su wažne; jolic se wuwóstajaju, parser SQL ceły kriterium ako znamjenjowy rjeśazk interpretěrujo, kótaryž se ma pśirownaś. W SQL-modusu měło se to ako LOWER ( "pólne mě" ) LIKE LOWER ( '%' || :źěl_mjenja || '%' ) zapódaś.


Wótpšašowanja parametrow daju se ako datowe žrědło za pódformulary wužywaś, kótarež wužywarjoju zmóžnjaju, pokazane datowe sajźby wobgranicowaś.

Zapódaśe parametra

Dialog Zapódaśe parametra wužywarja napomina, gódnoty parametrow zapódaś. Zapódajśo gódnotu za kuždy parameter wótpšašowanja a klikniśo na W pórěźe abo tłocćo Enter, aby wokšuśił.

Gódnoty, kótarež wužywaŕ zapódawa, mógu někakežkuli znamuška wopśimowaś, kótarež su za SQL za relewantny kriterium dowólone; to móžo wót datoweje banki wótwisowaś, kótaraž se ako baza wužywa.

tip

Wužywaŕ móžo zastupujucej symbola „%“ (někakižkuli znamjenjowy rjeśazk) abo „_“ (někakežkuli jadnotliwe znamuško) ako źěl gódnoty wužywaś, aby datowe sajźby z kompleksnjejšymi kriteriumami wótwołał.


SQL-Modus

SQL za „Structured Query Language“ (Strukturěrowana wótpšašowańska rěc) stoj a wopisujo instrukcije za aktualizěrowanje a zastojanje relacionalnych datowych bankow.

W LibreOffice za nejwěcej wótpšašowanjow znajobnosći njetrjebaśo, dokulaž njetrjebaśo SQL-kod zapódaś. Jolic wótpšašowanje we wótpšašowańskem nacerjenju napórajośo, LibreOffice waše instrukcije awtomatiski do wótpowědneje syntakse SQL pśetwórjujo. Jolic z pomocu tłocaška Nacerjeński naglěd pśešaltowaś naglěd SQL změnjaśo, móžośo pśikaze SQL za wótpšašowanje wiźeś, kótarež jo se južo napórało.

Móžośo swóje wótpšašowanje direktnje w SQL-koźe formulěrowaś. Źiwajśo pak na to, až wósebna syntaksa jo wót systema datoweje banki wótwisna, kótaryž wužywaśo.

Jolic SQL-kod manuelnje zapódawaśo, móžośo SQL-specifiske wótpšašowanje napóraś, kótarež se pśez grafiski pówjerch we wótpšašowańskem nacerjenju njepódpěra. Toś te wótpšašowanja muse se w natiwnem SQL-modusu wuwjasć.

Gaž na symbol SQL-pśikaz direktnje wuwjasć w naglěźe SQL klikaśo, móžośo wótpšašowanje formulěrowaś, kótarež se wót LibreOffice njepśeźěłujo a direktnje do modula datoweje banki sćelo.

Pšosym pódprějśo nas!