Felujucy element

Jolic wótpšašowanje, w kótaremž tabele abo póla wěcej njeeksistěruju, se wócynja, se dialog Felujucy element zjawijo. Toś ten dialog felujucu tabelu abo felujuce pólo pomjenijo, kótarejž njedajotej se interpretěrowaś a zmóžnja wam rozsuźiś, kak se ma procedura pókšacowaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo w datajowem woknje datowje banki na symbol Wótpšašowanja a wubjeŕśo Wobźěłaś – Wobźěłaś….
Jolic referencěrowane póla wěcej njeeksistěruju, wiźiśo toś ten dialog.


Kak dalej?

Daju tśi móžnosći za wótegronjenje na toś to pšašanje:

Cośo napšawdu wótpšašowanje w grafiskem naglěźe wócyniś?

Zmóžnja wam, wótpšašowanje w nacerjeńskem naglěźe njeźiwajucy na felujuce elementy wócyniś. Toś ta móžnosć wam zmóžnja pódaś, lěc so maju druge zmólki ignorěrowaś.

Wótpšašowanje se w nacerjeńskem naglěźe wócynijo (grafiskego pówjercha). Felujuce tabele se prozne a njepłaśiwe póla ze swójimi (njepłaśiwymi) mjenjami w lisćinje pólow zjawiju. To wam zmóžnja, eksaktnje z tymi pólami źěłaś, kótarež su zawinowali zmólku.

Wótpšašowanje w naglěźe SQL wócyniś

Zmóžnja wam, wótpšašowańske nacerjenje w modusu SQL wócyniś a wótpšašowanje ako Native SQL interpretěrowaś. Móžośo jano natiwny modus SQL spušćiś, gaž instrukcija LibreOffice jo dopołnje interpretěrowana (jano móžno, jolic wužyte tabele abo póla we wótpšašowanju napšawdu eksistěruju).

Wótpšašowanje njewócyniś

Zmóžnja wam, proceduru pśetergnuś a pódaś, až wótpšašowanje njeměło se wócyniś. Toś te nastajenje funkciji dialogowego tłocaška Pśetergnuś wótpowědujo.

Pódobne zmólki teke ignorěrowaś

Jolic sćo wubrał prědne nastajenje, ale cośo hyšći wótpšašowanje w grafiskem naglěźe njeźiwajucy na felujuce elementy wócyniś, móžośo pódaś, lěc se druge zmólki ignorěruju. Togodla se w aktualnem procesu wócynjenja žedna powěźeńka zmólki njepokazujo, jolic se wótpšašowanje korektnje njeinterpretěrujo.

Pšosym pódprějśo nas!