Wótpšašowanja

„Wótpšašowanje“ jo wósebny tabelowy naglěd. Wótpšašowanje móžo wubrane datowe sajźby abo wubrane póla w datowych sajźbach pokazaś; móžo teke te datowe sajźby sortěrowaś. Wótpšašowanje móžo za jadnu tabelu abo za někotare tabele płaśiś, jolic su pśez zgromadne datowe póla zwězane.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Klikniśo w datajowem woknje datoweje banki na symbol Wótpšašowanja.


Wužywajśo wótpšašowanja, aby datowe sajźby z datowych tabelow z pomocu wěstych kriterijow namakał. Wšykne wótpšašowanja, kótarež su za datowu banku napórane, se pód zapiskom Wótpšašowanja nalicyju. Dokulaž toś ten zapisk wótpšašowanja datoweje banki wopśimujo, groni se teke „kontejner wótpšašowanjow“.

Wótpšašowanja śišćaś

Aby wótpšašowanje abo tabelu śišćał:

  1. Wócyńśo tekstowy dokument (abo tabelowy dokument, jolic cośo śišćaŕske funkcije toś togo typa dokumenta wužywaś).

  2. Wócyńśo dataju datoweje banki a klikniśo na symbol Tabela, jolic cośo tabelu śišćaś, abo klikniśo na symbol Wótpšašowanje, jolic cośo wótpšašowanje śišćaś.

  3. Śěgniśo mě tabele abo wótpšašowanja do wócynjonego tekstowego abo tabelowego dokumenta. Dialog Słupy datoweje banki zasajźiś se wócynijo.

  4. Rozsuźćo, kótare słupy = datowe póla cośo zapśimjeś. Móžośo teke na tłocašk Awtomatiski formatěrowaś kliknuś a wótpowědny formatěrowański typ wubraś. Zacyńśo dialog.

    Wótpšašowanje abo tabela se do wašogo dokumenta zasajźijo.

  5. Wubjeŕśo Dataja – Śišćaś…, aby dokument śišćał.

tip

Móžośo teke naglěd datowego žrědła (Strg+Umsch (⇧)+F4) wócyniś, wubjeŕśo cełu tabelu datoweje banki w naglěźe datowego žrědła (klikniśo górjejce nalěwo w tabeli) a śěgniśo wuběrk do tekstowego abo tabelowego dokumenta.


Daty sortěrowaś a filtrowaś

Zmóžnja wam, daty we wótpšašowańskej tabeli sortěrowaś a filtrowaś.

Wótpšašowańske nacerjenje

Z wótpšašowańskim nacerjenim móžośo wótpšašowanje abo naglěd napóraś a wobźěłaś.

Symbolowa rědka Wótpšašowańske nacerjenje

Gaž SQL-wótpšašowanje napórajośo abo wobźěłujośo, wužywajśo symbole w symbolowej rědcee Wótpšašowańske nacerjenje, aby pokazowanje datow wóźił.

Wótpšašowanje pśez někotare tabele

Wótpšašowański wuslědk móžo daty z někotarych tabelow wopśimowaś, jolic toś te su jadna z drugeju pśez pśigódne datowe póla zwězane.

Wótpšašowańske kriterije formulěrowaś

Móžośo wuslěźiś, kótare operatory a pśikaze daju se wužywaś, aby filtrowe wuměnjenja za wótpšašowanje formulěrowali.

Funkcije wuwjasć

Móžośo woblicenja z datami tabele wuwjasć a wuslědki ako wótpšašowański wuslědk składowaś.

Pšosym pódprějśo nas!