Symbolowa rědka Formatěrowanje

Symbolowa rědka se pokazujo, gaž diagram jo we wobźěłowańskem modusu. Klikniśo dwójcy na diagram, aby do wobźěłowańskego modusa stupił. Klikniśo zwenka diagrama, aby wobźěłowański modus spušćił.

Móžośo formatěrowanje diagrama z pomocu wóźeńskich elementow a symbolow na symbolowej rědce Formatěrowanje wobźěłaś.

Wubjeŕśo diagramowy element

Wubjeŕśo element z diagrama, kótaryž cośo formatěrowaś. Element se w diagramowem pśeglěźe wubjerjo. Klikniśo na Format – Wuběrk formatěrowaś…, aby dialog kakosćow za wubrany element wócynił.

Wuběrk formatěrowaś

Wócynja dialog kakosćow za wubrany element.

Diagramowy typ

Wócynja dialog Diagramowy typ.

Tabela diagramowych datow

Wócynja dialog datoweje tabele, źož móžośo diagramowe daty wobźěłaś.

Horicontalne kśidna

Symbol horicontalnych kśidnow w symbolowej rědce Formatěrowanje widobnosć kśidnowych linijow za Y-wósku pśešaltujo.

Legenda zašaltowana/wušaltowana

Aby legendu pokazał abo schował, klikniśo na Legenda zašaltowana/wušaltowana w symbolowej rědce Formatěrowanje.

Tekst skalěrowaś

Skalěrujo tekst w diagramje, gaž wjelikosć diagrama změnjaśo.

Awtomatiske wugótowanje

Pśesuwa wšykne diagramowe elementy do jich standardnych pozicijow w aktualnem diagramje. Toś ta funkcija diagramowy typ abo druge atributy njezměnja, změnja jano poziciju elementow.

Pšosym pódprějśo nas!