Diagramy w LibreOffice wužywaś

Eksterne wideo

Pšosym akceptěrujśo toś to wideo. Gaž pśigłosujośo, změjośo pśistup k wopśimjeśoju wót YouTube, słužby, kótaraž se wót tśeśego póbitowarja k dispoziciji staja.

Pšawidła priwatnosći YouTube

LibreOffice wam zmóžnja, daty grafiski w diagramje zwobrazniś, aby mógał datowe rědy wizuelnje pśirownaś a trendy w datach wiźeś. Móžośo diagramy do tabelowych dokumentow, tekstowych dokumentow, kreslankow a prezentacijow zasajźiś.

Diagramowe daty

Diagramy mógu na slědujucych datach bazěrowaś:

 1. Tabelowe gódnoty z celowych wobceŕkow Calc

 2. Celowe gódnoty z tabele Writer

 3. Gódnoty, kótarež do dialoga diagramoweje datoweje tabele zapódawaśo (móžośo toś te diagramy we Writer, Draw abo Impress napóraś a móžośo je teke kopěrowaś a do Calc zasajźiś).

Aby diagram zasajźił

Inserting Charts

Diagramowy typ wubraś

Aby diagram wobźěłał

 1. Klikniśo na diagram, aby objektowe kakosći wobźěłał:

  Wjelikosć a pozicija na aktualnem boku.

  Wusměrjenje, tekstowy woběg, wenkowne ramiki a wěcej.

 2. Klikniśo dwójcy na diagram, aby k wobźěłowańskemu modusoju pśejšeł:

  Diagramowe datowe gódnoty (za diagramy ze swójskimi datami)

  Diagramowy typ, wóski, titele, kśidno a wěcej.

 3. Klikniśo dwójcy na diagramowy element we wobźěłowańskem modusu:

  Klikniśo dwójcy na wósku, aby skalěrowanje, typ, barwu a druge wobźěłał.

  Klikniśo dwójcy na datowy dypk, aby datowy rěd wubrał a wobźěłał, ku kótaremuž datowy dypk słuša.

  Wubjeŕśo datowy rěd a klikniśo pón na jadnotliwy datowy dypk, aby kakosći toś togo datowego dypka wobźěłał (na pśikład jadnotliwa grěda w grědowem diagramje).

  Klikniśo dwójcy na legendu, aby legendu wubrał a wobźěłał. Klikniśo a pón klikniśo dwójcy na symbol we wubranej legenźe, aby pśisłušne datowe rědy wobźěłał.

  Klikniśo dwójcy na drugi diagramowy element, abo klikniśo na element a wócyńśo meni Format, aby kakosći wobźěłał.

 4. Klikniśo zwenka diagrama, aby aktualny wobźěłowański modus spušćił.

Symbol Tip

Aby diagram we wusokej kwaliśe śišćał, móžośo diagram do PDF-dataje eksportěrowaś a tu dataju śišćaś.


W diagramowem wobźěłowańskem modusu wiźiśo symbolowu rědku Formatěrowanje za diagramy blisko górneje kšomy dokumenta. Symbolowa rědka Kreslanka za diagramy se blisko dolneje kšomy dokumenta zjawijo. Symbolowa rědka Kreslanka źěl symbolow ze symboloweje rědki Kreslanka z Draw a Impress pokazujo.

Móžośo z pšaweju tastu na diagramowy element kliknuś, aby kontekstowy meni wócynił. Kontekstowy meni wjele pśikazow bitujo, z kótarymiž móžośo wubrany element formatěrowaś.

Editing Chart Titles

Editing Chart Axes

Editing Chart Legends

Adding Texture to Chart Bars

3D-naglěd

Pomoc wó toś tej pomocy

Pomoc se na standardne nastajenja programa na systemje póśěgujo, kótaryž teke swóje standardne nastajenja wužywa. Wopisanja barwow, akcije myški abo druge konfigurěrujobne elementy mógu se za waš program a system rozeznawaś.

Pšosym pódprějśo nas!