Diagramowy asistent – Datowy rěd

Na toś tom boku diagramowego asistenta móžośo žrědłowy wobceŕk wšych datowych rědow jadnotliwje změniś, inkluziwnje jich pópisanja. Móžośo teke wobceŕk kategorijow změniś. Móžośo nejpjerwjej datowy wobceŕk na boku „Datowy wobceŕk“ wubraś a pón njetrjebne datowe rědy wówónoźeś abo how datowe rědy z drugich celow pśidaś.

Symbol Tip

Jolic se zda, až jo pśewjele nastajenjow na toś tom boku, definěrujśo jadnorje datowy wobceŕk pśez bok Datowy asistent – Datowy wobceŕk a pśeskócćo toś ten bok.


Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Diagram…

Icon

Diagram zasajźiś

Klikniśo dwójcy na diagram a wubjeŕśo pón Format – Datowe wobceŕki…


Toś te dialog jo jano za diagramy k dispoziciji, kótarež na tabeli Calc abo Writer bazěruju.

Tłocćo Umsch (⇧)+F1 a źaržćo pokazowak myški nad wóźeńskim elementom, aby wěcej wó toś tom wóźeńskem elemenśe zgónił.

Datowe rědy rědowaś

W lisćinowem pólu „Datowy rěd“ wiźiśo lisćinu wšych datowych rědow w aktualnem diagramje.

Datowe rědy wobźěłaś

  1. Klikniśo na zapisk w lisćinje, aby kakosći za ten zapisk pokazał a wobźěłał.

    W lisćinowem pólu „Datowe wobceŕki“ wiźiśo rolowe mjenja a celowe wobceŕki komponentow datowych rědow.

  2. Klikniśo na zapisk, a wobźěłajśo wopśimjeśe dołojce w tekstowem pólu.

    Pópisanje pódla tekstowego póla tuchylu wubranu rolu pódawa.

  3. Zapódajśo wobceŕk abo klikniśo na Datowy wobceŕk wubraś, aby dialog miniměrował a wubjeŕśo wobceŕk z myšku.

    Jolic ma datowy wobceŕk z někotarych celowych wobceŕkow wobstojaś, kótarež jaden pódla drugego njejsu, zapódajśo prědny wobceŕk a pśidajśo pón semikolon na kóńcu tekstowego póla a zapódajśo pón druge wobceŕki. Wužywajśo semikolon ako źěleńske znamuško mjazy wobceŕkami.

Wobceŕk za datowu rolu, ako Y-gódnoty, njesmějo pópisańsku celu wopśimowaś.

Kategorije abo datowe pópisanja wobźěłaś

Wótwisujucy wót diagramowego typa, se teksty na X-wósce abo ako datowe pópisanja pokazuju.

Pšosym pódprějśo nas!