Diagramowy typ „Kurs“

Na prědnem boku diagramowego asistenta móžośo diagramowy typ wubraś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Diagram…

Icon

Diagram zasajźiś


Kurs

Kursowy diagram trend na wikach na zakłaźe wótwórjeńskeje płaśizny, nejnišeje płaśizny, nejwušeje płaśizny a kóńcneje płaśizny zwobraznjujo. Transakciski wolumen dajo se teke pokazaś.

Za kursowy diagram jo pórěd datowego rěda wažny. Daty měli se rědowaś ako se w pśikładowej tabeli dołojce pokazujo.

A

B

C

D

E

F

1

Transakciski wolumen

Wótwórjeńska płaśizna

Nejniša płaśizna

Nejwuša płaśizna

Kóńcna płaśizna

2

Pónjeźele

2500

20

15

25

17

3

Wałtora

3500

32

22

37

30

4

Srjoda

1000

15

15

17

17

5

Stwórtk

2200

40

30

47

35

6

Pětk

4600

27

20

32

31


Wótwórjeńske, nejniše, nejwuše a kóńcne gódnoty smužki jadnu datowu jadnotku w diagramje twórje. Datowy rěd z akciskimi kursami se z někotarych smužkow zestaja, kótarež take datowe jadnotki wopśimuju. Słup, kótaryž transakciski wolumen wopśimujo, opcionalny drugi datowy rěd twóri.

Wótwisujucy wót wubraneje warianty, njetrjebaśo wšykne słupy wubraś.

Warianty kursowych diagramow

Wubjeŕśo diagramowy typ Kurs na prědnem boku diagramowego asistenta. Wubjeŕśo pón jadnu ze styrich wariantow.

Typ 1

Na zakłaźe słupow z nejnišymi gódnotami a nejwušymi gódnotami typ 1 diferencu mjazy nejnišeju a nejwušeju płaśiznu pśez wertikalnu liniju pokazujo.

Na zakłaźe słupow z nejnišymi gódnotami, nejwušymi gódnotami a kóńcnymi gódnotami typ 1 pśidatnu marku za kóńcnu płaśiznu pokazujo.

Typ 2

Na zakłaźe słupow z wótwórjeńskimi, nejnišymi, nejwušymi gódnotami a kóńcnymi gódnotami typ 2 tradicionelny „swěckowy diagram“ (engelski: „candle stick chart“) napórajo. Typ 2 wertikalnu liniju mjazy nejnišeju a nejwušeju płaśiznu kresli a pśidawa pšawokut na prědku, kótaryž diferencu mjazy wótwórjeńskeju a kóńcneju płaśiznu zwobraznjujo. Jolic na pšawokut klikaśo, wiźiśo dalšne informacije w statusowej rědce. LibreOffice rozdźělne połnjece barwy za stupajuce gódnoty (wótwórjeńska płaśizna jo niša ako kóńcna płaśizna) a spadujuce gódnoty wužywa.

Typ 3

Na zakłaźe słupow wolumen, nejniša gódnota, nejwuša gódnota a kóńcna gódnota typ 3 diagram pó typje 1 kresli, z pśidatnymi słupikami za transakciski wolumen.

Typ 4

Na zakłaźe wšych pěś datowych słupow wolumen, wótwórjeńska gódnota, nejniša gódnota, nejwuša gódnota a kóńcna gódnota typ 4 diagram typa 2 ze słupikowym diagramom za transakciski wolumen kombiněrujo.

Za zwobraznjowanje transakciskego wolumena jo druga Y-wóska w diagramach typa 3 a typa 4. Płaśiznowa wóska se napšawo a wolumenowa wóska nalěwo pokazujo.

Datowe žrědło nastajiś

Diagramy na zakłaźe swójskich datow

Aby datowy rěd diagrama změnił, kótaryž swójske daty ma, wubjeŕśo Datowa tabela… z menija Naglěd abo z kontekstowego menija diagrama we wobźěłanskem modusu.

W zasajźonej tabeli diagramowych datow se datowy rěd pśecej w słupach rědujo.

Wužywajśo nejpjerwjej słupikowy diagram za nowy kursowy diagram. Pśidajśo słupy, kótarež trjebaśo a zapódajśo swóje daty w pórěźe, kótaryž se w pśikłaźe pokazujo a wuwóstajśo słupy, kótarež njejsu trjebne za póžedanu wariantu. Wužywajśo Datowy rěd napšawo pśesunuś, aby słupowy pórěd změnił. Zacyńśo tabelu diagramowych datow. Wužywajśo něnto dialog Diagramowy typ, aby wariantu kursowego diagrama změnił.

Jolic južo kursowy diagram maśo a cośo wariantu změniś, změńśo nejpjerwjej diagramowy typ do słupikowego diagrama, pśidajśo abo wótwónoźćo słupy, aby warianśe wótpowědował, a změńśo pón diagramowy typ slědk do kursowego diagrama.

Njepišćo mě datowego rěda do smužki. Pišćo mě do póla nad rolowym mjenim.

Pórěd smužkow póstaja, kak se maju kategorije w diagramje rědowaś. Wužywajśo Smužku dołoj pśesunuś, aby pórěd změnił.

Diagramy na zakłaźe tabelow Calc abo Writer

Móžośo datowy wobceŕk na drugem boku diagramowego asistenta abo w dialogu Datowy wobceŕk wubraś abo změniś. Wužywajśo za dokradne nastajenje dialog Datowy rěd.

Aby datowy wobceŕk pódał, pśewjeźćo jaden ze slědujucych kšacow:

  1. Zapódajśo datowy wobceŕk do tekstowego póla.

    W Calc by był na pśikład „$Tabela1.$B$3:$B$14“ datowy wobceŕk. Źiwajśo na to, až datowy wobceŕk móžo z někotarych wótrězkow tabelowego dokumenta wobstaś, na pśikład „$Tabela1.A1:A5;$Tabela1.D1:D5“ jo teke płaśiwy datowy wobceŕk. We Writer by był na pśikład „Tabela1.A1:E4“ datowy wobceŕk.

    LibreOffice tekst cerwjeny pokazujo, daniž syntaksa njejo korektna.

  1. Klikniśo w Calc na Datowy wobceŕk wubraś, aby dialog miniměrował a śěgniśo pón, aby datowy wobceŕk wubrał. Gaž myšku pušćaśo, se daty zapódawaju. Klikniśo znowego na Datowy wobceŕk wubraś, aby datowy wobceŕk pśidał. Klikniśo w zapódawańskem pólu miniměrowanego dialoga za zapiskom a zapódajśo semikolon. Śěgniśo pón, aby pśiducy wobceŕk wubrał.

Klikniśo na jadno z nastajenjow za datowe rědy w smužkach a słupach.

Daty wašogo kursowego diagrama su „w słupach“, jolic informacije w smužce k samskej „swěcce“ słušaju.

Dokradne nastajenje datowych wobceŕkow kursowych diagramow, kótarež na tabelach bazěruju

Móžośo datowe rědy rědowaś a žrědło za źěle jadnotliwych datowych rědow na tśeśem boku diagramowego asistenta abo na boku Datowy rěd w dialogu Datowy wobceŕk wobźěłaś.

Datowe rědy rědowaś

We wótrězku datowy rěd nalěwo w dialogu móžośo datowe rědy napšawdnego diagrama rědowaś. Kursowy diagram ma nanejmjenjej jaden datowy rěd, kótaryž płaśizny wopśimujo. Móžo teke drugi datowy rěd za transakciski wolumen měś.

Jolic wěcej ako jaden płaśiznowy datowy rěd maśo, wužywajśo tłocaška ↑ a ↓, aby je rědował. Pórěd zrědowanje w diagramje póstaja. Cyńśo to samske za wolumenowy datowy rěd. Njamóžośo płaśiznowy a wolumenowy rěd wuměniś.

Aby datowy rěd wótwónoźeł, wubjeŕśo datowy rěd w lisćinje a klikniśo na Wótwónoźeś.

Aby datowy rěd pśidał, wubjeŕśo jaden z eksistěrujucych datowych rědow a klikniśo na Pśidaś. Dostawaśo prozny zapisk pód wubranym, kótaryž samski typ ma. Jolic płaśiznowy datowy rěd abo wolumenowy datowy rěd njamaśo, musyśo nejpjerwjej wobceŕk za tej rěda w dialogu Datowy wobceŕk wubraś.

Datowe wobceŕki nastajiś

W dialogu Datowe wobceŕki móžośo datowy wobceŕk kuždeje komponenty wubranego datowego rěda nastajiś abo změniś.

W górnej lisćinje wiźiśo rolowe mě komponentow a aktualne gódnoty. Gaž sćo wubrał rolu, móžośo gódnotu w tekstowem pólu pód lisćinu změniś. Pópisanje wubranu rolu pokazujo.

Zapódajśo wobceŕk do tekstowego póla abo klikniśo na Datowy wobceŕk wubraś, aby dialog miniměrował a wubjeŕśo wobceŕk z myšku.

Wubjeŕśo wótwórjeńske gódnoty, kóńcne gódnoty, nejwuše a nejniše gódnoty w někakem pórěźe. Pódajśo jano wobceŕki za te role, kótarež za wubranu wariantu kursowego diagrama trjebaśo. Wobceŕki njetrjebaju w tabeli jaden pódla drugego byś.

Legenda

Legenda pópisanja z prědneje smužce abo słupy abo z wósebnego wobceŕka pokazujo, kótaryž sćo nastajił w dialogu Datowy rěd. Jolic waš diagram pópisanja njewopśimujo, legenda tekst ako „Smužka 1, Smužka 2, …“ abo „Słup A, Słup B, …" pó smužkowem numerje abo słupowem pismiku diagramowych datow pokazujo.

Legenda gódnotu z wobceŕka pokazujo, kótaryž sćo zapódał do póla Wobceŕk za mě w dialogu Datowy wobceŕk. Standardny zapisk jo słupowa głowa słupa z kóńcnymi gódnotami.

Wubjeŕśo jadno z poziciskich nastajenjow. Gaž diagram jo dokóńcony, móžośo z pomocu menija Format druge pozicije pódaś.

Pšosym pódprějśo nas!