Diagramowa sćěna

Wócynja dialog Diagramowa sćěna, źož móžośo kakosći diagramoweje sćěny změniś. Diagramowa sćěna jo „wertikalna“ slězyna za datowym wobceŕkom diagrama.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Diagramowa sćěna…(diagram musy zasajźony byś)


Line

Set the formatting options for the selected line or the line that you want to draw. You can also add arrowheads to a line, or change chart symbols.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Transparency

Set the transparency options for the fill that you apply to the selected object.

Slědk stajiś

Staja změny slědk, kótarež su se pśewjadli w aktualnem rejtariku, na te nastajenja, kótarež do togo su byli we wócynjonem dialogu.

Pšosym pódprějśo nas!