Wusměrjenje

Změnja wusměrjenje wóskow abo titelow.

Někotare nastajenja, kótarež su how nalicone, njejsu za wšykne pópisanja k dispoziciji. Dajo na pśikład rozdźělne nastajenja za pópisanja 2D- a 3D-objektow.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format - Wóska (diagram musy zasajźony byś)


Pópisanja pokazaś

Pódawa, lěc se maju pópisanja wóski pokazaś abo schowaś.

Symbol Wóskowy titel zašaltowany/wušaltowany w symbolowej rědce Formatěrowanje pópisanja wšych wóskow zašaltuje abo wušaltujo.

Symbol

Wóskowe pópisanja pokazaś/schowaś

Tekst wjerśeś

Definěrujo tekstowy směr celowego wopśimjeśa. Klikniśo na tłocaški ABCD, aby póžedany směr pśipokazał.

ABCD-kólasko

Klikniśo něźi na kólasko, aby tekstowy směr definěrował. Pismiki „ABCD“ na tłocaškoju nowemu nastajenjeju wótpowěduju.

ABCD-tłocašk

Pśipokazujo wertikalny tekstowy směr za celowe wopśimjeśe.

Symbol za Notica

Jolic wertikalne pópisanje X-wóski definěrujośo, se snaź tekst pśez liniju X-wóski wótrěznjo.


Stopnje

Zmóžnja wam, wusměrjeński kut manuelnje zapódaś.

Tekstowy běg

Póstaja tekstowy běg datowego pópisanja.

Pózakšyśe

Pódawa, až tekst w celach smějo druge cele pózakšyś. To móžo pśedewšym wužytne byś, jolic jo njedostatk městna. Toś to nastajenje njejo z drugimi titelowymi směrami k dispoziciji.

Pawza

Zmóžnja tekstowe łamanje.

Slědujuce nastajenja njejsu za wšykne diagramowe typy k dispoziciji:

Pórěd

Nastajenja w toś tom rejtariku su jano za 2D-diagramy k dispoziciji, pód Format – Wóska – Y-wóska… abo X-wóska…. W toś tom wobceŕku móžośo wusměrjenje licbowych pópisanjow za X-wósku abo Y-wósku definěrowaś.

Kachlickowaś

Rědujo licby na wósce jadnu pódla drugeje.

Wusoko-dłymoko pśestajony

Rědujo licby na wósce pśestajone, rowne licby niše ako njerowne licby.

Dłymoko-wusoko pśestajony

Rědujo licby na wóskach pśestajone, njerowne licby niše ako rowne licby.

Awtomatiski

Rědujo licby awtomatiski na wósce.

Symbol za Notica

Mógu problemy pśi pokazowanju pópisanjow nastaś, gaž wjelikosć wašogo diagrama jo pśemała. Pówětšćo naglěd abo pómjeńšćo pismowu wjelikosć, aby se togo wobinuł.


Tekstowy směr

Pódajśo tekstowy směr za wótstawk, kótaryž kompleksne tekstowe wugótowanje (CTL) wužywa. Funkcija jo jano k dispoziciji, jolic pódpěra za kompleksne tekstowe wugótowanje jo zmóžnjona.

Pšosym pódprějśo nas!