Kśidna

Móžośo wóski z kśidnowymi linijami do wótrězkow rozdźěliś. To wam zmóžnja, lěpšy pśeglěd wo diagramje dostaś, pśedewšym, jolic z wjelikimi diagramami źěłaśo. Głowne kśidno Y-wóski jo pó standarźe zmóžnjone.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Kśidna… (diagram musy zasajźony byś)

Klikniśo w symbolowej rědce Format na

Symbol

Horicontalne kśidna

Symbol

Wertikalne kśidna


Głowne kśidna

Definěrujo wósku, kótaraž se ma ako głowne kśidno nastajiś.

X-wóska

Pśidawa X-wósce diagrama kśidnowe linije.

Symbol Wertikalne kśidna na symbolowej rědce Formatěrowanje kśidno X-wóski pokazujo resp. chowa. Dajo tśi móžnosći: žedno kśidno, głowne kśidno a głowne a pomocne kśidno. Změna buźo se na kontrolne kašćiki w Zasajźiś – Kśidna wustatkowaś.

Symbol

Horicontalne kśidna

Y-wóska

Pśidawa Y-wósce diagrama kśidnowe linije.

Symbol Horicontalne kśidna na symbolowej rědce Formatěrowanje kśidno Y-wóski pokazujo resp. chowa. Dajo tśi móžnosći: žedno kśidno, głowne kśidno a głowne a pomocne kśidno. Změna buźo se na kontrolne kašćiki w Zasajźiś – Kśidna wustatkowaś.

Symbol

Wertikalne kśidna

Z-wóska

Pśidawa Z-wósce diagrama kśidnowe linije. Toś to nastajenje jo jano k dispoziciji, gaž z 3D-diagramami źěłaśo.

Pomocne kśidna

Wužywajśo toś ten wobceŕk, aby za kuždu wósku pomocne kśidno pśipokazał. Gaž wósce pomocne kśidna pśipokazujośo, se wótkłon mjazy głownymi kśidnami reducěrujo.

X-wóska

Pśidawa kśidnowe linije, kótarež X-wósku do mjeńšych wótrězkow rozdźěluju.

Y-wóska

Pśidawa kśidnowe linije, kótarež Y-wósku do mjeńšych wótrězkow rozdźěluju.

Z-wóska

Pśidawa kśidnowe linije, kótarež Z-wósku do mjeńšych wótrězkow rozdźěluju. Toś to nastajenje jo jano k dispoziciji, gaž z 3D-diagramami źěłaśo.

Pšosym pódprějśo nas!