Opcije

Wužywajśo toś ten dialog, aby někotare nastajenja definěrował, kótarež su za wěste diagramowe typy k dispoziciji. Wopśimjeśe dialoga Nastajenja z diagramowym typom wariěrujo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Format – Wuběrk formatěrowaś… – rejtarik Opcije (diagram musy zasajźony byś)


Datowy rěd wusměriś na:

W toś tom wobceŕku móžośo mjazy dwěma skalěrowańskima modusoma Y-wóski wubraś. Wóski daju se jano separatnje skalěrowaś a z kakosćami wugótowaś.

Primarna Y-wóska

Toś to nastajenje jo pó standarźe aktiwne. Wšykne datowe rědy se na primarnej Y-wósce wusměrjuju.

Sekundarna Y-wóska

Změnja skalěrowanje Y-wóski. Toś ta wóska jo jano widobna, gaž najnejmjenjej jaden datowy rěd se jej pśipokazujo a wóskowy naglěd jo aktiwny.

Nastajenja

Definěrujśo w toś tom wobceŕku nastajenja za grědowy diagram. Změny se na wšykne datowe rědy diagrama wustatkuju, nic jano na wubrane daty.

Wótkłon

Definěrujo wótkłon mjazy słupami w procentach. Maksimalny wótkłon jo 600 %.

Pózakšyśe

Definěrujo trjebne nastajenja za pózakšyśe se datowe rědy. Móžośo mjazy -100 % a +100 % wubraś.

Zwiskowe linije

Markěrujśo za „štaplowane“ a „procentualne“ słupikowe diagramy toś ten kontrolny kašćik, aby gromaźe słušece słupikowe rowniny z linijami zwězał.

Grědy jadnu pódla drugeje stajiś

Jolic se dwě wósce w grěadowem diagramje pokazujotej, a někotare datowe rědy se k prědnej wósće pśipowjesaju, mjaztym až se druge datowe rědy k drugej wósce pśipowjesaju, se wobej sajźbje datowych rědow pokazujotej, njeźiwajucy na to, lěc jadna drugu pózakšywa.

Ako wuslědk su grědy, kótarež se k prědnej y-wósce pśipowjesaju, pó źělach abo dopołnje pśez grědy schowane, kótarež su se pśipowjesyli drugej y-wósce. Aby se togo wobinuł, zmóžniśo nastajenje, aby grědy jadnu pódla drugeje pokazał. Grědy z rozdźělnych datowych rědow se pokazuju, ako by se pśipowjesyli jano jadnej wósce.

Nawopaki ako špěra źo

K dispoziciji za krejzowe a kołowe diagramy. Standardny směr, ku kótaremuž kuse krejzowego diagrama su zrědowane, jo nawopaki ako špěra źo. Zmóžniśo kontrolny kašćik Ako špěra źo, aby kuse do napśeśiwnego směra kreslił.

Startowy kut

Śěgniśo mały dypk pó krejzu abo klikniśo na někaku poziciju na krejzu, aby startowy kut krejzowego abo kołowego diagrama nastajił. Startowy kut jo matematiska kutowa pozicija, źož se prědny segment kresli. Gódnota 90 stopnjow prědny segment na poziciji zeger 12 kresli. Gódnota 0 stopnjow se na poziciji zeger 3 zachopina.

Symbol za Notica

W krejzowych a kołowych 3D-diagramach, kótarež su se napórali ze staršymi wersijami softwary, jo startowy kut 0 stopnjow město 90 stopnjow. Za stare a nowe 2D-diagramy jo standardny startowy kut 90 stopnjow.


Symbol za Notica

Gaž startowy kut abo směr změnjaśo, jano aktualne wersije softwary změnjone gódnoty pokazuju. Starše wersije softwary samski dokument ze standardnymi gódnotami pokazuju: Pśecej nawopaki ako špěra źo a startowy kut 90 stopnjow (krejzowe diagramy 2D) abo 0 stopnjow (krejzowe diagramy 3D).


Stopnje

Zapódajśo startowy kut mjazy 0 a 359 stopnjow. Móžośo teke na šypki kliknuś, aby pokazanu gódnotu změnił.

Felujuce gódnoty zwobrazniś

Wótergi gódnoty w datowem rěźe diagrama feluju. Móžośo z někotarych nastajenjow wubraś, kak se maju felujuce gódnoty zwobrazniś. Toś te nastajenja su jano za někotare diagramowe typy k dispoziciji.

Prozny flak wóstajiś

Gaž gódnota felujo, daty se njepokazuju. To jo standard za słupikowe, grědowe, linijowe a seśowe diagramy.

Z nula wuchadaś

Gaž gódnota felujo, se y-gódnota na nul staja. To jo standard za diagramowy typ Płoniny.

Z liniju pókšacowaś

Gaž gódnota felujo, se susedne gódnoty interpolěruju. To jo standard za diagramowy typ XY.

Gódnoty schowanych celow zapśimjeś

Zmóžniśo toś te nastajenje, aby teke gódnoty z tuchylu schowanych celow w žrědłowem celowem wobceŕku pokazał.

Legendowy zapisk schowaś

Legendowy zapisk za wubrany datowy rěd abo datowy dypk njepokazaś.

Pšosym pódprějśo nas!