Trendowe linije

Trendowe linije daju se wšym typam 2D-diagramow mimo krejzowych a grědowych diagramow pśidaś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Trendowa linija… (diagram musy zasajźony byś)


Symbol za Notica

Jolic trendowu liniju do diagramowego typa zasajźujośo, kótaryž kategorije wužywa, na pśikład Linija abo Słup, licby 1, 2, 3, se ako X-gódnoty za woblicenje trendoweje linije wužywaju. Za take diagramy mógł diagramowy typ XY pśigódnjejšy byś.


  1. Aby trendowu liniju za datowy rěd zasajźił, klikniśo nejpjerwjej dwójcy na diagram, aby do wobźěłańskego modusa stupił a wubjeŕśo datowy rěd w diagramje, za kótaryž cośo trendowu liniju napóraś.

  2. Wubjeŕśo Zasajźiś – Trendowa linija abo klikniśo z pšaweju tastu na datowy rěd, aby kontekstowy meni wócynił a wubjeŕśo Trendowu liniju zasajźiś.

  3. Linije pśerězneje gódnoty su wósebne trendowe linije, kótarež pśerěznu gódnotu pokazuju. Wužywajśo Zasajźiś – Linije pśerězneje gódnoty, aby linije pśerězneje gódnoty za datowe rědy zasajźił.

  4. Aby trendowu liniju abo liniju pśerězneje gódnoty wulašował, klikniśo na liniju a tłocćo pón tastu Entf.

note

Menijowy zapisk Zasajźiś – Trendowa linija jo jano k dispoziciji, gaž diagram jo we wobźěłańskem modusu. Zjawijo se šery, jolic diagram jo we wobźěłańskem modusu, ale datowe rědy njejsu wubrane.


Trendowa linija ma samsku barwu ako wótpowědny datowy rěd. Aby linijowe kakosći změnił, wubjeŕśo trendowu liniju a pón Format – Wuběrk formatěrowaś… – Rejtarik: Linija.

note

Trendowa linija se awtomatiski w legenźe pokazujo. Jeje mě dajo se w nastajenjach trendoweje linije definěrowaś.


Rownica trendoweje linije a koeficient póstajonosći

Gaž diagram jo we wobźěłańskem modusu, LibreOffice wam rownicu trendoweje linije a koeficient póstajonosći R2 woblicujo, lěcrownož njeby se pokazałej: Klikniśo na trendowu liniju, aby informacije w statusowej rědce wiźeł.

Aby rownicu trendoweje linije pokazał, wubjeŕśo trendowu liniju w diagramje, klikniśo z pšaweju tastu, aby kontekstowy meni wócynił, a wubjeŕśo Rownicu trendoweje linije zasajźiś.

Aby format fódnotow změnił (mjenjej signifikantnych městnow abo wědomnostnu notaciju wužywaś), wubjeŕśo rownicu w diagramje, klikniśo z pšaweju tastu, aby kontekstowy meni wócynił a wubjeŕśo Rownicu trendoweje linije formatěrowaś… – Rejtarik: Licby.

Standardna rownica x ako abscisowu wariablu wužywa a f(x) ako ordinatowu wariablu. Aby toś te mjenja změnił, wubjeŕśo trendowu liniju, pón Format – Wuběrk formatěrowaś… – Rejtarik: Typ a zapódajśo mjenja do tekstoweju pólowu Mě wariable X a Mě wariable Y.

Aby koeficient póstajonosći R2 pokazał, wubjeŕśo rownicu w diagramje, klikniśo z pšaweju tastu, aby kontekstowy meni wócynił a wubjeŕśo R2 zasajźiś.

Symbol za Notica

Jolic se wótrězk wunuźijo, se koeficient póstajonosći R2 na samski nałog ako z lichym wótrězkom woblicujo. Gódnoty R2 njedaju se z wunuźonym abo lichym wótrězkom pśirownaś.


Typy trendowych linijow

Slědujuce regresijne typy su k dispoziciji:

Wobgranicowanja

Woblicenje trendoweje linije jano datowe póry ze slědujucymi gódnotami zapśimujo:

Pśetwóŕśo swóje daty wótpowědnje; nejlěpjej źěłaśo z kopiju originalnych datow a pśetwórjujośo kopěrowane daty.

Parametry w Calc woblicyś

Móžośo teke parametry z pomocu slědujucych funkcijow Calc woblicyś.

Linearna regresijna rownica

Linearna regresija rownicy y=m*x+b slědujo.

m = PÓSTUP(Daty_Y;Daty_X)

b=WÓSKOWÓTRĚZK(Daty_Y ;Daty_X)

Woblicćo koeficient póstajonosći pśez

r2 = MĚRAPÓSTAJONOSĆI(Data_Y;Data_X)

Mimo togo m, b a r2 pólna funkcijaRGP pśidatnu statistiku za regresijnu analyzu dodawa.

Rownica logaritmiskeje regresije

Logaritmiska regresija rownicy y=a*ln(x)+b slědujo.

a = PÓSTUP(Daty_Y;LN(Daty_X))

b=WÓSKOWÓTRĚZK(Daty_Y ;LN(Daty_X))

r2 = MĚRAPÓSTAJONOSĆI(Data_Y;LN(Data_X))

Eksponencialna regresijna rownica

Za eksponencialne trendowe linije se pśetwórjenje do linearnego modela wótměwa. Optimalne kśiwankowe pśiměrjenje se na linearny model póśěgujo a wuslědki se wótpowědnje interpretěruju.

Eksponencialna regresija rownicy y=b*exp(a*x) abo y=b*mx slědujo, kótaraž se do ln(y)=ln(b)+a*x resp. ln(y)=ln(b)+ln(m)*x pśetwórjujo.

a = PÓSTUP(LN(Daty_Y);Daty_X)

Wariable za drugu wariaciju se tak woblicuju:

m = EXP(PÓSTUP(LN(Data_Y);Data_X))

b=EXP(WÓSKOWÓTRĚZK(LN(Daty_Y);Daty_X))

Woblicćo koeficient póstajonosći pśez

r2 = MĚRAPÓSTAJONOSĆI(LN(Daty_Y);Daty_X)

Mimo togo m, b a r2 pólna funkcijaRKP pśidatnu statistiku za regresijnu analyzu dodawa.

Potencowa regresijna rownica

Za kśiwanki potencoweje regresije se pśetwórjenje do linearnego modela wótměwa. Potencowa regresija rownicy y=b*xa slědujo, kótaraž se do ln(y)=ln(b)+a*ln(x) pśetwórjujo.

a = PÓSTUP(LN(Daty_Y);LN(Daty_X))

b=EXP(WÓSKOWÓTRĚZK(LN(Daty_Y);LN(Daty_X))

r2 = MĚRAPÓSTAJONOSĆI(LN(Daty_Y);LN(Daty_X))

Polynomialna regresijna rownica

Za kśiwanki polynomialneje regresije se pśetwórjenje do linearnego modela wótměwa.

Napórajśo tabelu ze słupami x, x2, x3, …, xn, y až k póžedanemu stopnjoju n.

Wužywajśo formulu =RGP(Daty_Y, Daty_X) z dopołnym wobceŕkom x do xn (bźez nadpismow) ako Daty_X.

Prědna smužka wudaśa RGP koeficienty regresijnego polynoma wopśimujo, z koeficientom xn cele nalěwo.

Prědny element tśeśeje smužki wudaś RGP jo gódnota r2. Glejśo funkciju RGP za drobnostki wó pšawem wužywanju a wujasnjenje drugich wudaśowych parametrow.

Zmólkowe grědy X/Y

Funkcija RGP

Funkcija RKP

Funkcija PÓSTUP

Funkcija WÓSKOWÓTRĚZK

Funkcija MĚRAPÓSTAJONOSĆI

Pšosym pódprějśo nas!