Zmólkowe grědy X/Y

Wužywajśo dialog zmólkowe grědy X/Y, aby zmólkowe grědy za 2D-diagramy pokazał.

Jolic se element datowego rěda wuběra, se toś ten pśikaz jano na ten datowy rěd wustatkujo. Jolic žeden element njejo wubrany, se toś ten pśikaz na wšykne datowe rědy wustatkujo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Zmólkowe grědy X… abo Zasaźiś - Zmólkowe grědy Y… (diagram musy zasajźony byś)


Zmólkowa grěda jo kontrolna linija, kótaraž wobceŕk wót X/Y - NegatiwnaZmólkowaGódnota do X/Y + PozitiwnaZmólkowaGódnota wopśimujo. W toś tom wurazu jo X abo Y gódnota datowego dypka. Gaž se „standardne wótchylenje“ wuběra, X abo Y jo pśerězna gódnota datowego rěda. NegatiwnaZmólkowaGódnota a PozitiwnaZmólkowaGódnota stej sumje, kótarejž se pśez funkciju zmólkoweje grědy wulicujotej abo se eksplicitnje pódawatej.

Symbol za Notica

Menijowy pśikaz Zasajźiś – Zmólkowe grědy X/Y… jo jano za 2D-diagramy k dispoziciji.


Zmólkowa kategorija

We wobceŕku Zmólkowa kategorija móžośo rozdźělne móžnosći wubraś, aby zmólkowu kategoriju pokazał.

Žedna

Njepokazujo zmólkowe grědy.

Konstantna gódnota

Pokazujo konstantne gódnoty, kótarež sćo pódał w parametrowem wobceŕku.

Procentowa gódnota

Pokazujo procentowu sajźbu. Pokazanje se na wótpowědny datowy dypk póśěgujo. Nastajśo procentowu sajźbu w parametrowem wobceŕku.

Funkcije

Wubjeŕśo funkciju, aby zmólkowe grědy woblicył.

Standardna zmólka: Pokazujo standardnu zmólku.

Warianca: Pokazujo wariancu, kótaraž se z licby datowych dypkow a wótpowědnych gódnotow woblicujo.

Standardne wótchylenje: Pokazujo standardne wótchylenje (kwadratny kórjeń wariance). Na rozdźěl wót drugich funkcijow se zmólkowe grědy w srjejźi centrěrujo.

Zmólkowa granica: Pokazujo nejwušu zmólkowu granicu w procentach pó nejwušej gódnośe datoweje kupki. Nastajśo procentowu sajźbu w parametrowem wobceŕku.

Celowy wobceŕk

Klikniśo Celowy wobceŕk a pódajśo pón celowy wobceŕk, z kótaregož se maju pozitiwne a negatiwne gódnoty zmólkoweje grědy pśewześ.

Z datoweje tabele

Za diagram ze swójskimi datami daju se gódnoty zmólkoweje grědy do tabele diagramowych datow zapódaś. Dialog Datowa tabela pśidatne słupy z titelom Pozitiwna zmólkowa grěda X abo Y a Negatiwna zmólkowa grěda X abo Y pokazujo.

Samska gódnota za wobej

Zmóžniśo to, aby pozitiwne ako teke negatiwne zmólkowe gódnoty wužywał. Móžośo jano gódnotu kašćika „Pozitiwny (+)“ změniś. Toś ta gódnota se awtomatiski do kašćika „Negatiwny (-)“ kopěrujo.

Zmólkowy indikator

Pódawa zmólkowy indikator.

Pozitiwny a negatiwny

Pokazujo pozitiwne a negatiwne zmólkowe grědy.

Pozitiwny

Pokazujo jano pozitiwne zmólkowe grědy.

Negatiwny

Pokazujo jano negatiwne zmólkowe grědy.

Pšosym pódprějśo nas!