Datowe pópisanja

Wócynja dialog Datowe pópisanja, kótaryž wam zmóžnja, datowe pópisanja nastajiś.

Jolic se element datowego rěda wuběra, se toś ten pśikaz jano na ten datowy rěd wustatkujo. Jolic žeden element njejo wubrany, se toś ten pśikaz na wšykne datowe rědy wustatkujo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Zasajźiś – Datowe pópisanja (diagram musy zasajźony byś)

Wubjeŕśo Format – Wuběrk formatěrowaś – Datowe pópisanja (gaž datowy rěd abo datowy dypk diagrama jo wubrany)


Gódnotu ako licbu pokazaś

Pokazujo absolutne gódnoty datowych dypkow.

Licbowy format

Wócynja dialog za wuběranje licbowego formata.

Gódnotu ako procentowu gódnotu pokazaś

Pokazujo procentowu sajźbu datowych dypkow w kuždem słupje.

Format procentoweje gódnoty

Wócynja dialog za wuběranje procentowego formata.

Kategoriju pokazaś

Pokazujo tekstowe pópisanja datowych dypkow.

Legendowy symbol pokazaś

Pokazujo symbole legendy pódla kuždego pópisanja datowego dypka.

Źěleńske znamuško

Wuběra źěleńske znamuško mjazy někotarymi tekstowymi znamuškowymi rjeśazkami za ten samski objekt.

Placěrowanje

Wuběra placěrowanje datowych pópisanjow relatiwnje k objektam.

Tekstowy směr

Pódajśo tekstowy směr za wótstawk, kótaryž kompleksne tekstowe wugótowanje (CTL) wužywa. Funkcija jo jano k dispoziciji, jolic pódpěra za kompleksne tekstowe wugótowanje jo zmóžnjona.

Tekst wjerśeś

Klikniśo do kólaska, aby tekstowy směr za datowe pópisanja nastajił.

Zapódajśo wobwjert nawopaki ako špěra źo za datowe pópisanja.

Pšosym pódprějśo nas!