Datowa tabela

Wócynja dialog Datowa tabela, źož móžośo diagramowe daty wobźěłaś.

Dialog Datowa tabela njejo k dispoziciji, jolic diagram zasajźujośo, kótaryž na tabeli Calc abo tabeli Writer bazěrujo.

Symbol za Notica

Někotare změny budu jano widobne, za tym až sćo zacynił a zasej wócynił dialog.


Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Datowa tabela… (diagram musy zasajźony byś)

Klikniśo w symbolowej rědce Format na

Symbol

Diagramowe daty


Tłocćo Umsch (⇧)+F1 a źaržćo pokazowak myški nad wóźeńskim elementom, aby wěcej wó toś tom wóźeńskem elemenśe zgónił.

Aby diagramowe daty změnił:

Gaž diagram napórajośo, kótaryž na standardnych datach bazěrujo, abo gaž diagram do swójogo dokumenta kopěrujośo, móžośo dialog Datowa tabela wócyniś, aby swójske daty zapódał. Diagram daty w live-pśeglěźe zwobraznjujo.

Zacyńśo dialog Diagramowe daty, aby wšykne změny na diagram nałožył. Wubjeŕśo Wobźěłaś – Anulěrowaś, aby změny zachyśił.

  1. Zasajźćo abo wubjeŕśo diagram, kótaryž na eksistěrujucych celowych datach njebazěrujo.

  2. Wubjeŕśo Naglěd – Datowa tabela…, aby dialog Datowa tabela wócynił.

    Datowe rědy su w słupach zrědowane. Słup cele nalěwo kategorije abo datowe pópisanja wopśimujo. Wopśimjeśe słupa cele nalěwo se pśecej ako tekst formatěrujo. Móžośo dalšne tekstowe słupy zasajźiś, kótarež se ako hierarchiske pópisanja wužywaju.

  3. Klikniśo na celu w dialogu a změńśo wopśimjeśe. Klikniśo na drugu celu, aby se změnjone wopśimjeśe w pśeglěźe woglědał.

  4. Zapódajśo mě datowego rěda do tekstowego póla nad słupom.

  5. Wužywajśo symbole nad tabelu, aby smužki a słupy zasajźił. Za datowy rěd z někotarymi słupami, dajo se jano ceły datowy rěd zasajźiś abo wulašowaś.

  6. Pórěd datowego rěda w diagramje jo ten samski ako w datowej tabeli. Wužywajśo symbol Datowy rěd napšawo pśesunuś, aby aktualny słup ze susednym słupom napšawo pódla njeje wuměnił.

  7. Pórěd kategorijow abo datowych dypkow w diagramje jo ten samski ak w datowej tabeli. Wužywajśo symbol Smužku dołoj pśesunuś, aby aktualnu smužku ze susedneju smužku pód njeju wuměnił.

Pšosym pódprějśo nas!