Symbolowe rědki

Toś ten pódmeni symbolowe rědki nalicyjo, kótarež su w tabelowych dokumentach k dispoziciji. Pśeglěd standardnu konfiguraciju symboloweje rědki za LibreOffice wopisujo.

Symbolowa rědka Standard

Symbolowa rědka Standard jo w kuždem nałoženju LibreOffice k dispoziciji.

Symbolowa rědka Formatěrowanje

Symbolowa rědka Formatěrowanje zakładne pśikaze wopśimujo, z kótarymiž móžośo manuelnje formatěrowaś.

Symbolowa rědka Rědy

Wužywajśo symbolowu rědku Rědy za pśistup k cesto trjebnym pśikazam.

Formulowa rědka

Wužywajśo toś tu rědku, aby formule zapódał.

Symbolowa rědka Kreslanka

Symbolowa rědka Kreslanka cesto wužyte wobźěłowańske rědy wopśimujo. Klikniśo na šypku pódla symbola, aby symbolowu rědku wócynił, kótaraž pśidatne pśikaze wopśimujo.

Symbolowa rědka Pytaś

Symbolowa rědka Pytaś dajo se wužywaś, aby wopśimjeśe dokumentow LibreOffice malsnje pśepytała.

Symbolowa rědka Wobraz

Symbolowa rědka Wobraz se pokazujo, gaž wobraz do tabele zasajźaśo abo wuběraśo.

Symbolowa rědka Kakosći kreslańskego objekta

Symbolowa rědka Kakosći kreslańskego objekta za objekty, kótarež w tabeli wuběraśo, pśikaze za formatěrowanje a wusměrjenje wopśimujo.

Symbolowa rědka Tekstowe formatěrowanje

Symbolowa rědka Tekstowe formatěrowanje, kótaraž se pokazujo, gaž kursor jo w tekstowem objekśe, na pśikład w tekstowem pólu abo kreslańskem objekśe, pśikaze za formatěrowanje a wusměrjenje wopśimujo.

Symbolowa rědka Śišćaŕski pśeglěd

Symbolowa rědka Śišćaŕski pśeglěd se pokazujo, gaž Dataja – Śišćaŕski pśeglěd wuběraśo.

Statusowa rědka

Statusowa rědka informacije wó aktualnej tabeli pokazujo.

Zasajźiś

Klikniśo na šypku pódla symbola, aby symbolowu rědku Zasajźiś wócynił, źož móžośo grafiki a wósebne znamuška do aktualneje tabele zasajźiś.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Pšosym pódprějśo nas!