Witajśo k pomocy LibreOffice Calc

Eksterne wideo

Pšosym akceptěrujśo toś to wideo. Gaž pśigłosujośo, změjośo pśistup k wopśimjeśoju wót YouTube, słužby, kótaraž se wót tśeśego póbitowarja k dispoziciji staja.

Pšawidła priwatnosći YouTube

Z LibreOffice Calc źěłaś

Instrukcije za wužywanje LibreOffice Calc

Funkcije LibreOffice Calc

Lisćina funkcijow pó kategoriji

Diagramy w LibreOffice wužywaś

Menije, symbolowe rědki a tastowe skrotconki w LibreOffice Calc

Menije

Symbolowe rědki

Tastowe skrotconki za tabelowe dokumenty

Pomoc wó toś tej pomocy

Pomoc se na standardne nastajenja programa na systemje póśěgujo, kótaryž teke swóje standardne nastajenja wužywa. Wopisanja barwow, akcije myški abo druge konfigurěrujobne elementy mógu se za waš program a system rozeznawaś.

Pšosym pódprějśo nas!