Zastupujuce symbole w formulach wužywaś

Zastupujuce symbole su wósebne znamuška, kótarež daju se w pytańskich wurazach wužywaś, kótarež se někotarym funkcijam Calc ako argumenty pśepódawaju. Daju se teke wužywaś, aby pytańske kriterije w dialogu Pytaś a wuměniś definěrowali. Wužywanje zastupujucych symbolow definiciju dalšnych rozšyrjonych pytańskich parametrow z jadnotliwym pytańskim wurazom zmóžnja.

LibreOffice Calc pak zastupujuce symbole abo regularne wuraze ako argumenty pódpěra, wótwisujucy wót aktualnych nastajenjow nałoženja. Pó standarźe LibreOffice Calc zastupujuce symbole město regularnych wurazow pódpěra.

tip

Aby se zastupujuce symbole pódpěrali, pśejźćo k a pśeglědujśo, lěc nastajenje Zastupujuce symbole w formulach zmóžniś jo wubrane. Źiwajśo na to, až móžośo toś ten dialog wužywaś, aby město togo regularne wuraze wužywał; wubjeŕśo Regularne wuraze w formulach zmožniś za to. Móžośo teke wubraś, až daniž zastupujuce symbole daniž regularne adrese njewužywaśo.


Slědujuce zastupujuce symbole se pódpěraju:

Zastupujucy symbol

Wopisanje

? (pšašak)

Wótpowědujo jadnotliwemu znamuškoju. Pytański wuraz „b?g“ słowoma „běg“ a „bóg“ wótpowědujo, ale nic „bór“ abo „bok“.

Źiwajśo na to, až b?g bg teke njewótpowědujo, dokulaž „?“ musy eksaktnje jadnomu znamuškoju wótpowědowaś. Zastupujucy symbol „?“ njeeksistěrujucemu znamuškoju njewótpowědujo.

* (gwězdka)

Wótpowědujo někakemu znamjenjowemu slědoju, mjazy drugim teke proznemu znamuškowemu rjeśazkoju. Pytański wuraz „*dawk“ na přikład „dank“, „pśedank“ a „pśidawk“ wótpowědujo, ale nic „dankownik“, jolic se standardne nastajenja LibreOffice wužywaju.

Joli nastajenje Pytańske kriterije = a <> muse se na cełe cele nałoyść jo w znjemóžnjone, by „dankownik“ pytańskemu wurazoju „*dank“ wótpowědował.

~ (tilda)

Wótpórajo wósebny wóznam pšašaka, gwězdki abo tildy, kótarež direktnje tilźe slěduju.

Pytański wuraz „co~?“ „co?“ wótpowědujo, nic pak „což“ abo „co~ž“.


tip

Zastupujuce symbole se w LibreOffice Calc ako teke w Microsoft Excel pódpěraju. Jolic pótakem wuměna mjazy wobyma nałoženjoma jo trjebna, źěłajśo ze zastupujucymi symbolami a nic z regularnymi wurazami. Jolic wuměna mjazy nałoženjoma njejo trjebna, rozwažćo wužywanje regularnych wurazow za wugbalše pytańske funkcije.


Pódprěte tabelowe funkcije

Zastupujuce symbole se pśez slědujuce tabelowe funkcije pódpěraju:

Pśikłady za zastupujuce symbole w formulach

Slědujuce pśikłady wót togo wuchada, až nastajeni Zastupujuce symbole w formulach zmóžniś a Pytańske kriterije = a <> muse se na cełe cele nałožić stej zmóžnjonej.

=LICYŚJOLIC(A1:A10;"Chi*") licbu celow we wobceŕku A1:A10 licy, kótaryž znamuškowe rjeśazki z „Chi“ slědowany pśez nul abo wěcej znamuškow wopśimujo.

=SUMAJOLIC(A1:A5;"A??";B1:B5) gódnoty w B1:B5 suměrujo, kótarychž pśisłušne gódnoty se w A1:A5 z „A“ slědowany pśez eksaktnje dwě drugej znamušce zachopinaju.

note

Pśi pśirownanjach ze zastupujucymi symbolami se mjazy wjeliko- a małopisanim njerozeznawa, togodla „A?“ „A1“ ako teke „a1“ wótpowědujo.


Pšosym pódprějśo nas!