Eksterne daty do tabele zasajźiś (webwótpšašanje)

Z importowym filtrom Wótpšašanje webboka (LibreOffice Calc) móžośo tabele z HTML-dokumentow do tabelowego dokumenta Calc zasajźiś.

Móžośo tu samsku metodu wužywaś, aby pomjenjone wobceŕki z tabelowego dokumenta Calc abo Microsoft Excel zasajźił.

Slědujuce zasajźeńske metody su k dispoziciji:

Pśez dialog zasajźiś

  1. Stajśo celowy kursor na celu, źož se ma nowe wopśimjeśe zasajźiś.

  2. Wubjeŕśo Tabela – Eksterne zwězanja…. To dialog Eksterne daty wócynijo.

  3. Zapódajśo URL HTML-dokumenta abo mě tabelowego dokumenta. Tłocćo Enter, gaž sćo gótowy. Klikniśo na tłocašk Pśepytaś…, aby dialog za wuběranje dataje wócynił.

  4. Wubjeŕśo we wjelikem lisćinowem pólu dialoga pomjenjone wobceŕki abo tabele, kótarež cośo zasajźiś.

  5. Móžośo teke pódaś, až se wobceŕki tabelow kužde n sekundow aktualizěruju.

Importowy filter móžo mjenja za celowe wobceŕki ducy napóraś. Tak wjele formatěrowanjow ako móžno se wobchowajo, mjaztym až filter z wótglědom wobraze njezacytajo.

Pśez Nawigator zasajźiś

  1. Wócyńśo dwa dokumenta: tabelowy dokument LibreOffice, w kótaremž se maju eksterne daty zasajźiś (celowy dokument) a dokument, z kótaregož eksterne daty póchadaju (žrědłowy dokument).

  2. Wócyńśo Nawigator w celowem dokumenśe.

  3. Wubjeŕśo žrědłowy dokument w dolnem kombinaciskem pólu Nawigatora. Nawigator něnto mjenja wobceŕkow a wobceŕki datoweje banki abo tabele pokazujo.

  4. Wubjeŕśo w Nawigatorje śěgaty modus Ako zwězanje zasajźiś Symbol.

  5. Śěgniśo pominane eksterne daty z Nawigatora do celowego dokumenta.

Jolic sćo zacytał HTML-dokument z filtrom wótpšašanje webboka ako žrědłowy dokument, namakajośo tabele w Nawigatorje, běžnje wót „HTML_table1“ wušej pomjenjone, a teke dwě smužce, kótarejž stej se napórałej:

Eksterne daty wobźěłaś

Pšosym pódprějśo nas!