Płaśiwosć celowego wopśimjeśa

Za kuždu celu móžośo płaśiwe zapiski definěrowaś. Njepłaśiwe zapiski do cele se wótpokažu.

Warnowański symbol

Pšawidło płaśiwosći se aktiwěrujo, gaž se nowa gódnota zapódawa. Jolic jo se južo njepłaśiwa gódnota do cele zasajźiła, abo jolic gódnotu do cele zasajźujośo, pak pśez śěgnjenje a pušćenje pak pśez kopěrowanje a zasajźowanje, se pšawidło płaśiwosći njewustatkujo.


Symbol za Notica

Móžośo kuždy cas Rědy – Detektiw wubraś a pśikaz Njepłaśiwe daty wóznamjeniś, aby pokazał, kótare cele njepłaśiwe gódnoty wopśimuju.


Aby płaśiwosć celowego wopśimjeśa wužywał:

  1. Wubjeŕśo cele, za kótarež cośo nowe pšawidło płaśiwosći definěrowaś.

  2. Wubjeŕśo Daty – Płaśiwosć….

  3. Zapódajśo na rejtariki Kriterije wuměnjenja za nowe gódnoty, kótarež se do cele zapódawaju.

  4. Wubjeŕśo nastajenje w pólu Dowóliś:.

  5. Jolic „Cełe licby“ wuběraśo, gódnoty ako „12,5“ njejsu dowólone. Gaž „Datum“ wuběraśo, su datumowe informacije ako w lokalnem datumowem formaśe tak teke w formje serielnego datuma dowólone. Rowno tak wuměnjenje „Cas“ gódnoty ako „12:00“ abo serielne casowe licby dowólujo. „Tekstowa dłujkosć“ se pomina, až cele směju janož tekst wopśimowaś.

    Wubjeŕśo „Lisćina“, aby lisćinu płaśiwych zapiskow zapódał.

  6. Wubjeŕśo pśiduce wuměnjenje pód Daty. Wótwisujucy wót wašogo wuběrka, budu pśidatne nastajenja k dispoziciji.

Za tym až sćo póstajił wuměnjenja za celowu płaśiwosć, móžośo drugej wobej rejtarika wužywaś, aby zapódawańske póla napórał:

Aby zmólkowu powěźeńku, wubjeŕśo Zmólkowu powěźeńku pokazaś, gaž se njepłaśiwe gódnoty zapódawaju.

Symbol za Notica

Gaž akciju za celu w rejtariku Powěźeńka zmólki změnjaśo a dialog z W pórěźe zacynjaśo, musyśo nejpjerwjej drugu celu wubraś, nježli až se změna wustatkujo.


Pšosym pódprějśo nas!