Swójske funkcije

Móžośo swójske funkcije w LibreOffice Calc na slědujuce wašnje wužywaś:

Funkciju z LibreOffice Basic definěrowaś

 1. Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makra wobźěłaś….

 2. Wiźiśo něnto Basic IDE.

 3. Klikniśo we woknje Objektowy katalog dwójcy na modul, źož cośo swóje makro składowaś.

 4. Zapódajśo funkciski kod. W toś tom pśikłaźe definěrujomy funkciju WOL(a; b; c), kótaraž wolumen pšawokutnego śělesa z bocnymi dłujkosćami a, b a c wulicujo:


  Function VOL(a, b, c)
    VOL = a*b*c
  End Function

Funkciju do dokumenta kopěrowaś

W kšacu 2 „Funkciju z LibreOffice Basic definěrowaś“ sćo kliknuł w dialogu Makro na Wobźěłaś…. W pólu Makro z jo pó standarźe modul Móje makra – Standard – Module1 wubrany. Biblioteka Standard jo we wašom lokalnem wužywaŕskem zapisu.

Jolic cośo swójsku funkciju do dokumenta Calc kopěrowaś:

 1. Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makra zastojaś – Basic….

 2. Wubjeŕśo w pólu Makro z Móje makra – Standard – Module1 a klikniśo na Wobźěłaś.

 3. Wubjeŕśo w Basic IDE žrědło swójskeje funkcije a kopěrujśo ju do mjazywótkłada.

 4. Zacyńśo Basic IDE.

 5. Wubjeŕśo Rědy – Makra – Makra zastojaś – Basic….

 6. Wubjeŕśo w pólu Makro z (mě dokumenta Calc) – Standard – Module1. Klikniśo na Wobźěłaś.

 7. Zasajźćo wopśimjeśe mjazywótkłada do Basic IDE dokumenta.

Swójsku funkciju w LibreOffice Calc wužywaś

Gaž sćo definěrował funkciju WOL(a; b; c) w Basic IDE, móžośo ju na samski nałog ako zatwarjone funkcije LibreOffice Calc nałožyś.

 1. Wócyńśo dokument Calc a zapódajśo licby za funkciske parametry a, b a c do celow A1, B1 a C1.

 2. Stajśo kursor do drugeje cele a zapódajśo to:

  =VOL(A1;B1;C1)

 3. Funkcija se wugódnośujo a wiźiśo wuslědk we wubranej celi.

Pšosym pódprějśo nas!