Rěd Mjazyrezultaty wužywaś

Calc wam rěd za mjazyrezultaty ako wobšyrnu alternatiwu k funkciji MJAZYREZULTATY bitujo. Na rozdźěl wót funkcije MJAZYREZULTAT, kótaraž jano za jadnotliwu pólnu wariablu funkcioněrujo, móžo rěd za mjazyrezultaty mjazyrezultaty za až do tśich pólnych wariablow w pópisanych słupach napóraś. Rěduju teke mjazyrezultaty pó kategoriji a sortěrujo je awtomatiski. Njetrjebaśo pón wěcej awtomatiske filtry a filtrowe kategorije manuelnje nałožyś.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Daty – Mjazyrezultaty….


Rěd Mjazyrezultaty wužywaś

Aby mjazyrezultaty do źěłowego łopjena zasajźił:

  1. Wubjeŕśo celowy wobceŕk za mjazyrezultaty, kótarež cośo wulicyś a zapśimjejśo nadpisma słupow. Abo klikaśona jadnotliwu celu w swójich datach, aby Calc zmóžnił, wobceŕk awtomatiski identificěrowaś.

  2. Wubjeŕśo Daty – Mjazyrezultaty…, aby dialog Mjazyrezultaty wócynił.

  3. Wubjeŕśo we wuběrańskej lisćinje Rědowaś pó w rejtariku 1. kupka słup pó jeje pópisanju. Zapiski w celowem wobceŕku wót kšaca 1 se pó pśitrjefjecych gódnotach w słupje rěduju a sortěruju.

  4. Wubjeŕśo w pólu Mjazyrezultaty wulicyś za na rejtariku 1. kupka słup, kótaryž gdnoty wopśimujo, za kótarež se maju mjazyrezultaty wulicyś. Jolic pózdźej gódnoty w toś tom słupje změnjaśo, Calc mjazyrezultaty awtomatiski znowego wulicujo.

  5. Wubjeŕśo w pólu Funkciju wužywaś w rejtariku 1. kupka funkciju, aby mjazyrezultaty za słup wulicył, kótaryž jo se wubrał w kšacu 4.

  6. Wóspjetujśo kšaca 4 a 5, aby mjazyrezultaty za druge słupy w rejtariku 1. kupka napórał.

  7. Wužywajśo rejtarika 2. kupka a 3. kupka a wóspjetujśo kšace 3 do 6, aby dwě dalšnej kategoriji mjazyrezultatow napórał. Jolic njocośo dalšne kupki pśidaś, wóstajśo wuběrańsku lisćinu za kuždy rejtarik na „- žeden“.

  8. Klikniśo na W pórěźe. Calc wašomu celowemu wobceŕkoju smužki za mjazyrezultaty a cełkowne wuslědki pśidawa.

Rozrědowanje za mjazyrezultat

Gaž rěd Mjazyrezultaty wužywaśo, Calc rozrědowanje nalěwo pódla słupa ze smužkowymi numerami zasajźujo. Toś to rozrědowanje hierarchisku strukturu wašych mjazyrezultatow reprezentěrujo a dajo se wužywaś, aby daty na rozdźělnych rowninach w hierarchiji schował abo pokazał, gaž numerěrowane słupowe indikatory górjejce w rozrědowanju abo kupkowe indikatory wužywaśo, kótarež su z plusowym znamuškom (+) a minusowym znamuškom (-) wóznamjenjone.

Toś ta funkcija jo wužytna, jolic maśo wjele mjazyrezultatow, dokulaž móžośo jadnorje drobnostki niskeje rowniny schowaś, ako na pśikład jadnotliwe zapiski, aby zespominanje swójich datow na wusokej rowninje napórał.

Aby rozrědowanja znjemóžnił, wubjeŕśo Daty – Zrědowanje a rozrědowanje – Rozrědowanje wótwónoźeś. Aby jo zasej pokazał, wubjeŕśo Daty – Zrědowanje a rozrědowanje – Awtomatiske rozrědowanje.

Pšosym pódprějśo nas!