Scenarije wužywaś

Scenarium LibreOffice Calc jo sajźba celowych gódnotow, kótarež se we wašych woblicenjach wužywaju. Pśipokažćo kuždemu scenariumoju w swójej tabeli mě. Definěrujśo někotare scenarije w samskej tabeli, kuždy z rozdźělnymi gódnotami w celach. Pótom móžośo lažko sajźby celowych gódnotow pó jich mjenju wuměniś a wuslědki ned wobglědowaś. Scenarije su rěd, aby pšašanja „co by było, gaby“ testował.

Swójske scenarije napóraś

Aby scenarium napórał, wubjeŕśo wšykne cele, kótarež daty za scenarium wopśimuju.

  1. Wubjeŕo cele, kótarež gódnoty wopśimuju, kótarež se maju mjazy scenarijami wuměniś. Aby někotare cele wubrał, źaržćo tastu tłoconu, mjaztym až na kuždu celu klikaśo.

  2. Wubjeŕśo Rědy – Scenarije. Dialog Scenarium napóraś se zjawijo.

  3. Zapódajśo mě za nowy scenarium a wóstajśo druge póla z jich standardnymi gódnotami njezměnjone. Zacyńśo dialog z W pórěźe. Waš nowy scenarium se awtomatiski aktiwěrujo.

Scenarije wužywaś

Scenarije daju se w Nawigatorje wubraś:

  1. Wócyńśo Nawigator ze symbolom Nawigator symbol Nawigator na symbolowej rědce Standard.

  2. Klikniśo na symbol Scenarije symbol Scenarije w Nawigatorje.

W Nawigatorje wiźiśo definěrowane scenarije z komentarami, kótarež su se zapódali, gaž su se scenarije napórali.

Symbol za Notica

Jolic cośo wěźeś, kótare gódnoty w scenariumje druge gódnoty wobwliwuju, wubjeŕśo Rědy – Detektiw – Naslědnikam slědowaś. Wiźiśo šypki k celam, kótarež su direktnje wót aktualneje cele wótwisne.


Pšosym pódprějśo nas!